Qëllimet dhe Objektivat

Qëllimi i programit është të sigurojë përparim nga njohuritë themelore në njohuri më të avancuara. Programi i prezanton studentët me aspekte të rëndësishme të mbledhjes dhe vlerësimit të provave përmes hulumtimit dhe vlerësimit të nevojave, si dhe financimit dhe koncepteve ekonomike. Për më tepër, studentët marrin module më specifike në lidhje me drejtimin dhe menaxhimin e sistemeve shëndetësore, si dhe politikat dhe aspektet e politikës dhe praktikës në kontekstin kombëtar dhe ndërkombëtar. Studentët gjithashtu kanë mundësi të zgjedhin nga një gamë e opsioneve dhe të zgjedhin një temë e cili ofron një mundësi që të aplikojnë njohuritë e tyre në një fushë të interesit personal.

 

Objektivat specifike:

Përmirësimi i kurrikulës dhe mësimdhënies: Zhvillimi dhe zbatimi i një kurrikule bashkëkohore të bazuar në praktikat më të mira në nivel evropian për të ofruar një program të përshtatshëm për studimin e tendencave dhe zhvillimeve të ardhshme në profesionet e Shëndetit Publik dhe Menaxhimit.

 

Përshtatshmëria ndërkombëtare: Bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë për të transferuar njohuri dhe për të siguruar mësimdhënie cilësore, duke kombinuar perspektivat globale dhe potencialin lokal të mësimdhënies.

 

Kërkimi Shkencor: kapacitetet kërkimore përmes pjesëmarrjes në projekte kërkimore, zhvillimi dhe përmirësimi i laboratorëve dhe nxitja e zhvillimit të vazhdueshëm shkencor dhe akademik të stafit të fakultetit.

 

Shërbimi Komunitar: Ofrimi i shërbimeve dhe ekspertizës teknike për institucionet publike dhe private në fushën e menaxhimit të shëndetit publik, duke marrë pjesë aktive në formulimin e politikave shëndetësore dhe duke ofruar partneritete në avancimin e kujdesit shëndetësor.

 

Rritja e aftësive të studentëve: Sigurimi që studentët të fitojnë njohuri të thella mbi parimet e shëndetit publik dhe menaxhimit, si dhe aftësitë për të vlerësuar nevojat, financimin dhe konceptet ekonomike në shëndetin publik dhe menaxhimin e shëndetit.

 

Përgatitja për Karriera në Shëndetin Publik dhe Menaxhimin: Përgatitja e studentëve për të punuar në organizatat e kujdesit shëndetësor, qeveritë, organizatat jofitimprurëse dhe ofruesit e shërbimeve shëndetësore komerciale.

 

Kombinimi i Shëndetit Publik dhe Menaxhimit: Sigurimi që studentët të kuptojnë lidhjen midis menaxhimit të sistemeve shëndetësore, politikave dhe praktikave shëndetësore në nivel lokal dhe ndërkombëtar.

 

Kontributi në Zhvillimin e Sistemit Shëndetësor Lokal dhe Rajonal: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe menaxhimit shëndetësor në Kosovë dhe rajonin e saj.

 

Këto objektiva janë të përshtatshme për të përcaktuar drejtimin dhe qëllimet e Programit Master në Shëndetin Publik dhe Menaxhim dhe për të ndihmuar në arritjen e qëllimit kryesor të programit.