Stafi

Përdorimi i një niveli të lartë të aftësive të stafit akademik është i njohur në literaturën e përditësuar dhe teknologjisë së fundit në procesin e mësimdhënies. Kjo pajisje si teknologji e teknologjisë moderne e-mesimi, platforma si Moodle, projektorët, smart board-et, EON dhe të tjera. Përveç kësaj, laboratorët shfrytëzohen për studime shkencore. 

 

Programi “Msc Shëndet Publik dhe Menaxhim” është pjesë  Universitetit të Biznesit dhe Teknologjisë (UBT) dhe do të ofrojë programe mësimore të universiteteve, të tjera në bazë të eksperiencës së universiteteve.