Shëndet Publik dhe Menaxhment

Emri i Institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti Mjekësisë
Kampusi Kryesor dhe/apo Dega Kampusi Kryesor
Aplikohet për Program në Degë Jo
Emërtimi i Programit të Studimit Master Shkencor në Shëndet Publik dhe Menaxhment
Akreditim/Reakreditim Akreditim
Niveli i kualifikimit sipas KKK KKK Niveli 7
Grada akademike në diploma MSc në Shëndet Publik dhe Menaxhment
ECTS 120
Profili i programit (specializimi) Menaxhmenti Shëndetësorë
Fusha e studimit sipas ESAC 12.7
Forma e studimeve Studime të Rregullta
Kohëzgjatja minimale e studimeve 2 vite