Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

UBT  ka një rrjet të fortë partnerësh me sektorin industrial dhe publik, duke përfshirë sigurimin e granteve të vogla kërkimore nga donatorë vendas dhe ndërkombëtarë. Në të njëjtën kohë, Kolegji ynë ofron disa certifikata profesionale në standardet e formimit profesional, duke u dëshmuar të jetë një burim i qëndrueshëm, ndonëse i vogël, të ardhurash. 

 

Plani i studimit të Mjekësisë është një pjesë integrale e strategjisë së tij kërkimore. Objektivat kryesore kryesore të objektivave strategjikë janë qendrat kërkimore, promovimi i grupeve kërkimore kërkimore dhe mundësitë që grupet kërkimore të krijojnë një masë të caktuar. Ky është gjithashtu një shans për të identifikuar dhe partneritet me aktorë të ndryshëm të interesuar, në sektorin e industrisë dhe publikun, me qëllim zhvillimin e aftësive të veçanta kërkimore dhe përdorimin e mekanizmave për transferimin akademik të njohurive dhe teknologjisë. 

 

Përveç kësaj, ne kemi krijuar partneritete për të ngarkuar dhe një interes në rritje për lëvizjen e jashtme, duke e bërë Fakultetin e Mjekësisë të integrohet në një mjedis të gjallë dhe të ndërkombëtarizuar studimi dhe zhvillimi. Ky ndaj qëndrimit të partneritetit dhe studimit është një veprim për të marrë njohuritë e arsimit dhe kontributin tonë në fushën e dijes dhe shoqërisë.