Studentët

Përgjatë studimeve, studentët tanë përgatiten profesionalisht dhe moralisht për të kryer detyrat e tyre me nder, duke ndier peshën e profesionit të tyre. 

 

Mundësitë e barabarta për studime të pranuara dhe ndihma për kërkesat 

 

Një nga qëllimet kryesore në Universitetin tonë të Biznesit dhe Teknologjisë (UBT) është sigurimi i mundësive të barabarta për studime vlerësimi dhe ndihma për kërkesat. Institucioni ka fokusuar shërbimin dhe punën e tij në të mirën e studentëve 

 

Personeli akademik është adresuar për ndihmë, shërbime dhe udhëzime për çështjet akademike dhe studentore. Për ta bërë këtë, Fakulteti kujdeset që studentët të marin kompetenca në përgjigjet e kurrikulave dhe ka metoda të tjera të programit të mësimdhënies dhe mësimnxënies. 

 

Në të gjitha departamentet, përdoret një qasje e metodave të mësimdhënies që kanë mundësi për mësim aktiv. Disa raste studimore, analiza e projektit, mësimin e parë në probleme dhe mësimin e simuluar. Po ashtu, vizitat në terren janë pjesë të veçanta të procesit të mësimdhënies dhe mësimit.