DCA

Drejtoria për Çështje Akademike (DÇA) në kuadër të UBT-së është përgjegjëse për çështjet akademike të Institucionit. Drejtoria për Çështje Akademike bën planifikimin strategjik, zhvillimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave akademike të Institucionit.

Drejtoria për Çështje Akademike ka fokus qendror administrimin akademik të Institucionit dhe është përgjegjëse për menaxhimin, koordinimin dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura me akademinë.

DÇA (është përgjegjëse) të informojë dhe këshillojë fakultetet për:

 • Zhvillimin e koncepteve, strategjive dhe teknologjive për menaxhimin e procesit arsimor universitar
 • Planifikimin, administrimin, mbështetjen shkencore dhe metodologjike të procesit akademik
 • Mbështetje të punës shkencore dhe metodologjike për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë
 • Mbështetje shkencore dhe metodologjike për trajnimin e studentëve
 • Punë informative dhe analitike mbi ofrimin e shërbimeve akademike
 • Përgatitjet për vendimmarrje dhe aplikime për programe të reja akademike
 • Mbështetje të proceseve të akreditimit
 • Mbështetje të qëndrueshmërisë
 • Promovim të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes
 • Hartim të planit strategjik
 • Politikën e integritetit akademik
 • Implementimin e Kalendarit Akademik
 • Monitorimin e ngarkesës së stafit akademik
 • Planifikimin e ngarkesës së transportit të UBT-së me fakultetet
 • Monitorimin dhe postimin e syllabuseve ne moodle
 • Kontrollin e listave të  bartëseve në sistem
 • Kontrollin e kurikulave & lëndet në sistem

Dokumentet

Ghan Chart Al
Academic Calendar 2021-2022
Academic-Strategic 2020-2025

 


Struktura e DÇA

 

Drejtor për Çështje Akademike

Muhamet Ahmeti

Dr.Sc Muhamet Ahmeti

Email: [email protected]; [email protected]

Phone: 00383541400 ex.111

 

Koordinatore për Çështje Akademike

Mirlinda Jashanica

Mirlinda Jashanica Gashi

Phone: 00383541400 ex.101

Email: [email protected]; [email protected]

 

Koordinatore për Çështje Akademike

Annea Futko

Phone: 00383541400 ex.112

Email: [email protected]; [email protected]