Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi i studimit është i hapur për studentët që kanë përfunduar një program bachelor ekuivalent me së paku 180 ECTS kredi, në ndonjë institucion të akredituar vendor apo ndërkombëtar. Studentët me notë mesatare prej 7.5/10 dhe më të larta, konsiderohen të pranuar të drejtpërdrejtë në program. Programi gjithashtu pranon aplikime nga profesionistë që kanë për qëllim për të studiuar, me synim të përparimit në karrierë. Ky grup i targetuar është konsideruar në baza individuale.