Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi i studimit është i hapur për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të huajt pa dallim, ata që kanë përfunduar studimet bachelor në shkencat sociale dhe natyrore, ekuivalente me 180 kredit ECTS. Në këtë program mund të regjistrohen ata që plotësojnë kriteret e përcaktuara me ligjin e Kosovës për arsimin e lartë, ata që kanë treguar sukses të lartë në studimet bachelor dhe kanë arritur notën mesatare 7.5/10. Programi është gjithashtu i hapur për transferimet e kandidatëve nga universitete të tjera vendase ose të huaja për sa kohë që ata janë të licencuar dhe akredituar nga institucionet përkatëse.

 

Rekrutimi i kandidatëve bëhet sipas procedurave të pranuara zyrtarisht në nivel institucional dhe në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë dhe dispozitat e Statutit të UBT-së.

 

Kandidatët e interesuar plotësojnë aplikimin për regjistrim duke i bashkangjitur dokumentet e kërkuara dhe duke i dorëzuar në Zyrën e Shërbimit Studentor. Dokumentet e kërkuara gjatë aplikimit janë:

  • Formulari i Aplikimit (Aplikacioni) që duhet të merret nga Zyrtari i Shërbimit Studentor (ZSHS);
  • Diplomë / Certifikatë Diplomimi (studime bachelor);
  • Ekstrakt lindjeje;
  • Autobiografi (CV) për ata që janë të punësuar.

 

Kandidati mund të aplikojë përmes email: info@ubt-uni.net apo online përmes Web Faqes së UBT -së.