Specializimet

Specializimi : Financa, Banka dhe Sigurime

Qëllimet e specializimit

Qëllimi i specializimit në nivelin master është të sigurojë një edukim akademik sfidues në nivel të lartë në fushën e ekonomiksit financiar biznesor.  Zhvillimet në banka, financa dhe kontabilitet janë duke ndodhur me shpejtësi dhe me kompleksitet të rritur. Prandaj, njerëzit të cilët punojnë në këtë fushë duhet të jenë në gjendje të kuptojnë dhe analizojnë zhvillimet aktuale, dhe gjithashtu të jenë në gjendje të parashikojnë zhvillimet e ardhshme. Specializimi siguron një kërkesë intelektuale e cila shqyrton mbështetjet kryesore teorike dhe elementet e aplikuara të bankave, kontabilitetit, tregjeve dhe institucioneve financiare në përmbajtje të saj thelbësore dhe gjithashtu ofron mundësitë për t’u angazhuar me fushat e lidhura të specializimit. Gjithashtu, zhvillon dhe avancon të kuptuarit dhe vlerësimin e çështjeve bashkëkohore dhe përcaktuese me të cilat përballen bankierët, kontabilistët dhe profesionistët e financave nëpërmjet mendimit dhe mësimit reflektiv, kritik dhe vlerësues, që është zgjeruar nga hulumtimet dhe praktika profesionale. Së fundi, specializimi gjithashtu u mundëson studentëve të bëhen praktikues kompetentë në fushën e bankave, kontabilitetit dhe financave, duke i pajisur me një gërshetim të njohurive, aftësive teknike, kreativitetit dhe vlerave etike të nevojshme për të performuar në mënyrë efektive në menaxhimin dhe rolet kyçe strategjike.

 

Rezultatet e pritura të mësimit nga specializimi

Pas përfundimit të suksesshëm të specializimit, studenti duhet të jetë në gjendje të:

 • Të identifikojë çështjet dhe problemet në kontekst të bankave, financave dhe kontabilitetit;
 • Të diskutojë llojet kryesore të risqeve të ballafaquara nga bankat dhe të përdorë teknikat kryesore të aplikuara nga institucionet financiare për të menaxhuar riskun e tyre;
 • Një kuptim i avancuar konceptual për vlerësimin e hulumtimeve aktuale dhe bursave në banka, financa dhe kontabilitet.

 

Specializimi: Marketing and Shitje

Qëllimet e specializimit

Qëllimi kryesor kryesor i specializimit është që të përgatisë studentët me njohuri të nivelit më të lartë në fushën e marketingut dhe shitjes, me përqendrim në aspektet kombëtare, rajonale, dhe globale. Po ashtu, qëllim tjetër është që të krijohen njohuri dhe aftësi në planifikim, implementim dhe vlerësim kritik të punës shkencore. Këto objektiva të drejtimit do të përmbushen nga një kombinim i punës teorike dhe praktike në fushën e marketingut dhe shitjeve.

 

Rezultatet e pritura të mësimit nga specializimi:

Pas përfundimit me sukses të programit, studenti duhet të jetë në gjendje:

 • Të ketë një kuptim të plotë dhe njohuri për rolin e marketingut dhe shitjeve në shoqëri, konsolidimin kulturor dhe dimensione globale;
 • Për të interpretuar dhe trajtuar problemet komplekse të marketingut;
 • Të jetë në gjendje për të aplikuar teorinë përkatëse në fushën e marketingut dhe shitjes, në rastet dhe problemet reale.

 

 Specializimi: Ndërmarrësi dhe Inovacion

Qëllimet e specializimit

Qëllimi kryesor i këtij specializimi është që të pajisë studentët me njohuri për ndërmarrësi, të fokusuar në çështjet e përfshira rreth krijimit të një ndërmarrjeje të re dhe nxitjen e inovacionit. Qëllim tjetër është të përgatisë studentët për ushtrimin e ndërmarrësisë në një mjedis real me anë të udhëzimeve për të qasur, studiuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike dijeninë e fituar. Drejtimi është i fokusuar në studentët të cilët janë të interesuar në hapjen e biznesit të tyre dhe atyre që ndjekin një karrierë në menaxhimin e SME-ve dhe ndërmarrësi.

 

Rezultatet e pritura të mësimit nga specializimi:

Pas përfundimit të suksesshëm të specializimit, studenti duhet të jetë në gjendje të:

 • Të kuptojnë dhe njohin proceset e krijimit dhe zhvillimin e mundësive të biznesit në vlerat e reja sociale, ekonomike, organizative dhe teknologjike;
 • Të avancojë në kompetenca të integruara të biznesit, duke u fokusuar në krijimin, zhvillimin, apo analizën e ndërmarrjeve të reja;
 • Të udhëheqë hulumtime në ndërmarrësi të fokusuar në çështjet thelbësore të biznesit në fushën e ndërmarrësisë, duke përfshirë kontabilitetin, financat, menaxhimin dhe marketingun.

 

Specializimi: Menaxhimi i Logjistikës dhe Prokurimit

Qëllimet e specializimit

Ky specializim ofron një njohuri të plotë të të kuptuarit e prokurimit, menaxhimit logjistik brenda kontekstit të përgjithshëm të zinxhirit të furnizimit .

Qëllimi i përqendrimit është të sigurojë një kuptim gjithëpërfshirës dhe sistematik të njohurive aktuale të prokurimit, logjistikës dhe mbështetjeve bashkëkohore teknologjike në proces.

Studentët fitojnë vetëdije kritike për problemet dhe njohuritë e fituara nga hulumtimet më të fundit akademike dhe praktikat në këtë fushë.

Kombinimi teori/praktik u mundëson studentëve që të ofrojnë alternativa dhe zgjidhje reale të problemeve dhe nevojave të institucioneve [si private/publike] në menaxhimin e prokurimit dhe logjistikës . Drejtimi do të jetë i dobishëm për studentët që aspirojnë për specializim të mëtejshëm apo angazhim profesional në një kontekst si Kosova, ku ka pak njohuri të praktikave dhe pak programe të certifikuara. Të diplomuarit priten të luajnë një rol të rëndësishem në menaxhimin e proceseve të prokurimit në institucionet publike dhe të korporatave në Kosovë .

 

Rezultatet e pritura të mësimit nga specializimi:

 • Të kuptojë dhe të interpretojnë trendët aktualë në zhvillimin e praktikave të menaxhimit të prokurimit dhe logjistikës, teknikat dhe mjetet;
 • Të bëjë analiza të avancuara dhe të pavarura të rrjeteve globale dhe rajonale të prodhimit, duke përdorur teknikat relevante të menaxhimit të prokurimit dhe logjistikës;
 • Të jetë i orientuar në çështjet aktuale kërkimore brenda prokurimit dhe logjistikës.