Orientimet

Viti i parë është krijuar për të siguruar dhe pajisur kandidatët me aftësi dhe kompetenca të përgjithshme. Në semestrin e tretë, kandidatët mund të zgjedhin lëndë nga fusha të ndryshme, ku çdo lëndë është projektuar për të arritur objektiva specifike që do t’i mundësojnë kandidatëve të kenë një punë të përshtatshme në përputhje me studimet e tyre.

 

Në semestrin e tretë studentët mund të zgjedhin lëndë sipas fushave në vijim:

  • Financa, Banka dhe Kontabilitet
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
  • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit