Orientimet

Në vitin e dytë, semestri i tretë, mbahen lëndët nga fushat në vijim:

  • Financa, Banka dhe Kontabilitet
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
  • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit