Infrastruktura

Laboratorët, biblioteka, profilet, klasat, hapësirat mësimore dhe zyra e studentëve sigurojnë qëndrueshmërinë e programit dhe një bazë të fortë për studentët në orientimin e tyre. Është një infrastrukturë që i ndihmon studentët të konvertojnë aspektet teorike në aspektin praktik për të arritur potencialin e tyre më të mirë dhe rrjedhimisht për t’i përgatitur pas diplomimit.

 

Numri i vendeve në sallat e leksioneve, seminareve dhe laboratorëve është i mjaftueshëm dhe i kënaqshëm për të plotësuar nevojat e programit të studimit, veçanërisht të grupeve të studentëve të Masterit. Laboratorët zakonisht kanë 40 deri në 60 vende në dispozicion në përputhje me standardet ekzistuese. Ligjëratat mund të strehojnë lehtësisht dhe në mënyrë adekuate 60 – 130 studentë Master MBE, që konsiderohet të jetë një hapësirë e përshtatshme për çdo orientim brenda grupeve. Në mënyrë tipike, madhësia e grupit përgjysmohet për kërkime dhe analiza në mënyrë që të sigurohet ndërveprim adekuat ndërmjet mësimeve praktike dhe pjesës teorike. Në programin MBE përdoren aplikacione të licencuara si: Microsoft – Office, SAP, softuer kontabël EXPERT, softuer për përpunimin e të dhënave SPSS, Stata etj. Të gjithë këta softuer dhe aplikacione janë të instaluara në laboratorët e UBT-së dhe janë plotësisht në dispozicion të studentëve dhe profesorëve.

 

UBT ka një bibliotekë prej rreth 300,000 titujsh që përfaqësojnë burime thelbësore dhe të pasura, duke përfshirë ato online (Jstore, Sage, Ebsco) që mbulojnë disiplina brenda kurrikulave. Studentët gjithashtu mund t’u referohen materialeve të disponueshme në platformën Moodle të ofruara dhe të përshtatura nga profesorët për nevojat e tyre. Stafi mësimdhënës kërkohet të sigurojë libra referencë në dispozicion dhe të korrespondojnë me përmbajtjen e kursit – duke përfshirë disa nga librat e disponueshëm në bibliotekën e UBT-së. Vetëm për disiplinën MBE janë 11425 kopje.