Qëllimet dhe Objektivat

Programi Master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi në UBT mundëson edukim të avancuar akademik në fushat respektive. Qëllimi kryesor i programit është të ofrojë arsimim rigoroz për menaxhment për të diplomuarit në shkencat e Ekonomisë, Biznesit, Inxhinierisë, Shkencave Sociale dhe atyre që ndërlidhen me to, duke mundësuar që të diplomuarit të punojnë në mënyrë efektive dhe në një konkurrencë të lartë ndërkombëtare.

 

Përfundimi i suksesshëm i studimeve mundëson aftësimin për punë të ndryshme në nivelin ekzekutiv në kuadër të kompanive kombëtare dhe ndërkombëtare që operojnë në ambientin kompleks ekonomik, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Gjithashtu, ky nivel i kualifikon studentët për të hyrë në profesionet akademikisht të orientuara. ose për të vazhduar studimet në nivelin e studimeve të doktoratës.

 

Programi synon t’i përgjigjet nevojave thelbësore të kërkesave të sektorit privat në Kosovë.

Ekonomia e Kosovës  ka nevojë për përkrahje në zhvillimin e saj. Programi master në MBE synon të gjenerojë kuadër të aftë që do të plotësonin dhe ndihmonin në procesin e zhvillimit të sektorit privat në Kosovë. Ndërsa, ekzistojnë shumë institucione publike dhe private që ofrojnë programe të ngjashme në thelb, veçantia është tek përqendrimi në aftësitë, fushat, metodologjinë e shpërndarjes dhe qasjen e programit të MBE në UBT, që e bënë këtë program një përvojë të dobishme për studentët.

 

Objektivat
Objektivat e programit janë si vijojnë:

 • Balancimi i njësive të biznesit dhe të ekonomisë, duke ua mundësuar studentëve zhvillimin dhe forcimin e shkathtësive dhe aftësive biznesore, të cilat kërkohen që ata të pavarësohen në karrierën e së ardhmes;
 • Zhvillimi i qasjes metodologjike ndaj analizave, zgjidhjeve të problemeve dhe të vendimmarrjeve, të gjitha të mbikëqyrura nëpërmjet aplikimit të metodologjive moderne operacionale të menaxhimit me qëllim të arritjes së efikasitetit;
 • Integrimi i kërkesave të menaxhimit strategjik biznesor si dhe mekanizmat e hulumtimit të tregut;
 • Të iu kushtojnë rëndësi të veçantë ndërlidhjeve me njerëzit në biznes, zhvillon e forcon aftësitë për lidership dhe u ndihmon studentëve të Masterit të njohin kërkesat në rritje të tregjeve ndërkombëtare.

Rrezultatet e pritshme
Pas përfundimit të suksesshëm të nivelit Master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, studentët do të kenë mundësi që të:

 • Të aplikojnë mendimin e tyre kritik dhe të integruar;
 • Të përdorin teknologjinë informative në dizajnimin organizativ dhe menaxherial;
 • Të komunikojnë në mënyrë efektive;
 • T’i analizojnë forcat e brendshme dhe globale që ndikojnë në suksesin organizativ;
 • Të identifikojnë dhe të vlerësojnë dilemat etike që ndërlidhen me vendimmarrjen biznesore;
 • Të menaxhojnë rrjedhat organizative në mënyrë individuale dhe në grup;
 • Të vlerësojnë pozicionin financiar të organizatës;
 • Të zhvillojnë kuptimin strategjik të funksioneve kryesore të biznesit, menaxhimit, llogaritjeve, ekonomisë, financave, biznesit ndërkombëtar, menaxhmentin e sistemit të informimit, të marketingut, operacioneve, etj;
 • Të jenë të gatshëm që të japin dijen e tyre për suksesin e grupit të interesit si dhe për organizatat në rrezik menaxherial në biznes.