Qëllimet dhe Objektivat

Objektivat e programit Master janë:

 • Kompetenca të avancuara në fushën e studimit dhe kërkimit;
 • Aftësi analitike për të mbledhur dhe analizuar të dhëna bazuar në fushën e studimit;
 • Qasje kritike dhe profesionale për të dhënë zgjidhje për problemet në fushën e studimit;

Viti i parë është krijuar për të ofruar dhe pajisur studentët me aftësi dhe kompetenca të avanucara të përgjithshme. Në semestrin e tretë studentët zgjedhin orientimin e tyre, ku secila lëndë është krijuar për të arritur objektiva specifike.

 

ORIENTIMI: FINANCA, BANKA DHE KONTABILITET

Pas përfundimit me sukses të këtij orientimit, studëntët do të jenë në gjendje, që të:

 • Të përgatisë, analizojë dhe raportojë pasqyrat financiare të biznesit në përputhje me parimet dhe standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar;
 • Identifikoni dhe menaxhoni kostot përmes metodave të llogaritjes, çmimit të produktit dhe vendimeve financiare që maksimizojnë fitimin.
 • Analizoni dhe raportoni performancën financiare përmes metodave financiare, analizave dhe treguesve.
 • Vlerësoni situatën e biznesit duke zhvilluar strategji afatshkurtëra operative dhe strategji afatgjata investimi dhe financiare.
 • Menaxhon financat dhe burimet e financimit të institucioneve financiare.
 • Identifikoni dhe menaxhoni procesin e rreziqeve financiare të korporatës.
 • Analizon teknikat e auditimit të pasqyrave financiare të bizneseve dhe institucioneve financiare dhe jep opinione për përmirësimin e situatës aktuale.
 • Zgjerimi i njohurive mbi tregjet financiare dhe funksionimin e tyre.
 • Analizon financimin e letrave me vlerë të korporatave dhe derivatet financiare në bursat ndërkombëtare.
 • Njohja e teknikave të qeverisë për mbledhjen e të ardhurave publike nëpërmjet taksimit, hartimit të buxhetit të shtetit dhe shpërndarjes së granteve për bashkitë sipas prioriteteve të qeverisë për menaxhim efikas të shpenzimeve publike në mirëqenien ekonomike.

 

ORIENTIMI: MARKETING DHE SHITJE

Pas përfundimit me sukses të këtij orientimit, studenti do të jenë në gjendje që të:

 • Të analizojë sistemet e tregut kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Hartimi i strategjive të hyrjes në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Krijoni dhe aplikoni strategji të shitjes dhe marketingut;
 • Eksperimenton me aspektet psikologjike të marketingut dhe teknikat për t’i zbatuar ato;
 • Krahasoni sjelljen e konsumatorit, bazuar në teknikat dhe mjetet për të kryer kërkime;
 • Promovoni produkte/shërbime të reja, bazuar në kërkesat e tregut, përmes tendencave më të fundit të marketingut
 • Zhvilloni dhe menaxhoni në mënyrë efektive programet e komunikimit;
 • Krijimi i mekanizmave për vlerësimin e rolit të marketingut dhe shitjeve në biznes;
 • Interpreton dhe adresoni problemet komplekse të marketingut;
 • Të jetë në gjendje të zbatojë teoritë përkatëse në marketing dhe shitje në raste dhe probleme reale.

 

ORIENTIMI: MENAXHMENT, NDËRMARRËSI DHE INOVACIONI

Pas përfundimit me sukses të këtij orientimi, studentët do të aftësohen:

 • Kryerja e studimeve të fizibilitetit dhe analizimi i potencialit për një biznes të ri ose ekzistues;
 • Hartimi i strukturave organizative dhe strategjive të biznesit për të përmirësuar konkurrencën e tyre;
 • Projektimi i teknikave që ndihmojnë në vlerësimin e mundësive të reja të biznesit;
 • Zhvillimi i strategjive për rritjen e performancës së biznesit dhe zhvillimin ndërkombëtar të biznesit;
 • Dizenjimi dhe zbatimi i metodave të ndryshme në planifikimin e biznesit;
 • Vlerësimi i inovacionit si një mundësi për zhvillimin e biznesit;
 • Krahasoni marrëdhëniet komplekse midis inovacionit dhe biznesit në jetën reale;
 • Identifikimi dhe njohja e proceseve të krijimit dhe zhvillimit të mundësive të biznesit në vlera të reja sociale, ekonomike, organizative dhe teknologjike;
 • Progresi në kompetencat e biznesit që fokusohen në krijimin, zhvillimin ose analizën e bizneseve fillestare.
 • Përfundoni një hulumtim gjithëpërfshirës sipërmarrës të fokusuar në çështjet kryesore të biznesit, duke përfshirë kontabilitetin, financat, menaxhimin, marketingun dhe inovacionin.

 

ORIENTIMI: LOGJISTIKA DHE MENAXHIMI I PROKURIMIT

Pas përfundimit me sukses të orientimit, studenti duhet të jetë i aftë, që të:

 • Dizajnoj i sistemeve logjistike dhe zhvillimi i strategjive të integruara për zinxhirin e furnizimit;
 • Identifikoj dhe krahasoni barrierat me të cilat përballen kompanitë në zhvillimin e strategjive të reja të zinxhirit të furnizimit;
 • Të analizojë dhe të shpjegojë konceptet dhe çështjet e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit në një nivel të avancuar;
 • Hartim të metodologjive logjistike që mbështesin strategjitë e biznesit dhe funksionimin e tij;
 • Vlerësim të përfitimeve të efikasitetit të prokurimit elektronik, duke përfshirë kostot më të ulëta të prokurimit, kohët më të shpejta të ciklit të furnizimit, reduktimin e blerjeve të paautorizuara dhe një bashkëpunim më të ngushtë me departamentet e tjera brenda një kompanie;
 • Zhvillim i një plani të zbatimit të prokurimit elektronik duke përdorur një proces të ndarë në tri faza: shkëmbimi i informacionit, përfshirja dhe trajnimi i të gjithë stafit në organizatë;
 • Të vlerësojë në mënyrë kritike tendencat aktuale në menaxhimin e njohurive dhe aplikimin e tyre në biznes dhe industri;
 • Të analizojë dhe interpretojë tendencat aktuale në zhvillimin e praktikave, teknikave dhe mjeteve të menaxhimit të prokurimit dhe logjistikës;
 • Kryerja e analizave të pavarura dhe progresive të rrjeteve të prodhimit global dhe rajonal, duke përdorur teknikat përkatëse të prokurimit dhe menaxhimit të logjistikës;
 • I udhëhequr mirë për çështjet aktuale të kërkimit në kuadër të prokurimit dhe logjistikës.