Struktura e Programit

Programi i studimit është krijuar në përputhje të plotë me misionin dhe vizionin e UBT-së. Shtylla kryesore e këtij programi është zhvillimi i përgjithshëm ekonomik dhe social, rritja e inovacionit dhe ofrimi i mundësive unike për zhvillimin e sektorit privat. Qëllimi kryesor i këtij programi është të ofrojë mundësi për avancimin e njohurive praktike për studentët që kanë përfunduar studimet bachelor. Këto njohuri do të përfshijnë orientime në fushën e mikroekonomisë dhe makroekonomisë, kërkimit shkencor, financës, teknologjisë dhe modeleve të biznesit, të cilat janë parashikuar në vitin e parë të studimit, ndërsa në semestrin e tretë ndahen edhe specializimet e këtij programi, në katër kryesore. zonave.

 

VITI I: 60 ECTS
SEMESTER 1: 30 ECTS
             
Nr Lloji Lënda ECTS KODI
1 O Ekonomiks i Avancuar 5 10EA700
2 O Kontabiliteti Menaxherial dhe Financiar 5 10KMF701
3 O Menaxhimi i Marketingut 5 10MM702
4 O Menaxhimi i Avancuar i Operacioneve 5 10MAO703
5 O Metodat e Avancuara të Kërkimit 6 10MAK704
6 O Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 4 10MSI705
SEMESTER 2: 30 ECTS
7 O Menaxhimi Strategjik dhe Analiza e Vendimeve 5 10MSA751
8 O Menaxhimi i Avancuar i Projektit 5 10MAP752
9 O Menaxhim i Avancuar Financiar 5 10MAF753
10 O E Drejta Biznesore dhe Etika 5 10DBE750
11 O Menaxhim i Avancuar i Burimeve Njerëzore 5 10MAB754
12 O Modelet e Biznesit 3 10MB755
13 O Komunikimi në Biznes, Teknikat e Prezantimit dhe Negocimit 2 10KTP756

VITI II: 60 ECTS

 

SEMESTER 3: 30 ECTS

 

Lëndët sipas fushave në vijim

A          Financa, Banka dhe Kontabilitet

B          Marketing dhe Shitje

C          Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni

D          Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit

 

 

Lëndët nga fusha Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

Nr Lloji Lënda ECTS KODI
1 O Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimi Financiar (i avancuar) 6 10SNK801
2 O Menaxhimi i Institucioneve Financiare dhe Tregjet Financiare 6 10MIF802
3 O Investimet dhe Analiza Financiar (e avancuar) 6
10IAF803
4 O Financa Publike 6
10FP804
5 O Auditimi i Avancuar dhe Menaxhimi i Riskut 6 10AMR805
Lëndët nga fusha Marketing dhe Shitje
Nr Lloji Lënda ECTS KODI
1 O Marketingu Ndërkombëtar 6 10MN810
2 O Sjellja e Konsumatorit e Avancuar 6 10SKA811
3 O Marketingu Digjital 6
10MD812
4 O Komunikimi i Integruar i Marketingut (e avancuara) 6
10KIM813
5 O Shitja dhe Menaxhimi i Shitjeve (e avancuar) 6 10SMS814
Lëndët nga fusha Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
Nr Lloji Lënda ECTS KODI
1 O Studimet e Ndërmarrësisë 6 10SN820
2 O Menaxhimi Financiar Ndërmarrës 6
10MFN821
3 O Lidershipi dhe Sjellja Organizative 6
10LSO822
4 O Menaxhimi i Inovacioneve dhe Ndryshimeve 6 10MIN823
5 O Konsulenca Menaxheriale 6 10KM824
Lëndët nga fusha Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit
Nr Lloji Lënda ECTS   KODI
1 O Menaxhimi i Prokurimit 6          10MP830
2 O Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit 6          10MZF831
3 O Logjistika dhe Menaxhimi i Kontratave 6          10LMK832
4 O Sistemet e Informacionit në Logjistikë dhe Prokurim 6          10SIL833
5 O Menaxhim i Avancuar i Njohurive 6          10MAN834
SEMESTER 4: 30 ECTS
19 O Tema e Diplomës (Disertacioni) 30        10TD899