Struktura e Programit

Ky program studimi është krijuar në përputhshmëri të plotë me misionin dhe vizionin që UBT ka. Shtylla kryesore e këtij programi është zhvillimi i përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror, duke rritur inovacionin dhe duke ofruar mundësi unike për zhvillimin e sektorit privat dhe publik. Qëllimi kryesor i këtij programi është që të ofroj mundësi të avancimit të njohurive praktike për kandidatët të cilët kan përfunduar studimet bachelor. Këto njohuri do të përfshijnë specializime në fushën e mikroekonomisë dhe makroekonomisë, hulumtimit shkencor, financave, teknologjisë dhe modeleve të biznesit, lëndë të cilat janë të parapara në vitin e parë të studimeve, përderisa, në semestrin e tretë, ndahen edhe specializimet e këtij programi, në katër fusha kryesore.

 

Ngarkesa e studimit është 30 ECTS për semestër. Kandidatët duhet të marrin – për të mbajtur statusin e kandidatit – të paktën 45 ECTS si kandidat me kohë të plotë për një vit akademik. Dokumenti themelor për organizimin e studimeve është orari i hartuar për një semestër. Me ndihmën e orarit, është e mundur të garantohet një shpërndarje e barabartë e ngarkesës së studimit gjatë gjithë periudhës së studimeve.

 

VITI I: 60 ECTS
SEMESTER 1: 30 ECTS
Nr Lloji Lënda ECTS
1 O Ekonomiks i Avancuar 5
2 O Kontabiliteti Menaxherial dhe Financiar 5
3 O Menaxhimi i Marketingut 5
4 O Menaxhimi i Avancuar i Operacioneve 5
5 O Metodat e Avancuara të Kërkimit 6
6 O Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 4
SEMESTER 2: 30 ECTS
7 O Menaxhimi Strategjik dhe Analiza e Vendimeve 5
8 O Menaxhimi i Avancuar i Projektit 5
9 O Menaxhim i Avancuar Financiar 5
10 O E Drejta Biznesore dhe Etika 5
11 O Menaxhim i Avancuar i Burimeve Njerëzore 5
12 O Modelet e Biznesit 3
13 O Komunikimi në Biznes, Teknikat e Prezantimit dhe Negocimit 2
VITI II: 60 ECTS
SEMESTER 3: 30 ECTS
Semestri i tretë, lëndë nga fushat në vijim:
A Financa, Banka dhe Kontabilitet
B Marketing dhe Shitje
C Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
D Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit
Lëndët nga fusha Financa, Banka dhe Kontabilitet
Nr Lloji Lënda ECTS
1 O Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimi Financiar (i avancuar) 6
2 O Menaxhimi i Institucioneve Financiare dhe Tregjet Financiare 6
3 O Investimet dhe Analiza Financiar (e avancuar) 6
4 O Financa Publike 6
5 O Auditimi i Avancuar dhe Menaxhimi i Riskut 6
Lëndët nga fusha Marketing dhe Shitje
Nr Lloji Lënda ECTS
1 O Marketingu Ndërkombëtar 6
2 O Sjellja e Konsumatorit e Avancuar 6
3 O Marketingu Digjital 6
4 O Komunikimi i Integruar i Marketingut (e avancuara) 6
5 O Shitja dhe Menaxhimi i Shitjeve (e avancuar) 6
Lëndët nga fusha Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
Nr Lloji Lënda ECTS
1 O Studimet e Ndërmarrësisë 6
2 O Menaxhimi Financiar Ndërmarrës 6
3 O Lidershipi dhe Sjellja Organizative 6
4 O Menaxhimi i Inovacioneve dhe Ndryshimeve 6
5 O Konsulenca Menaxheriale 6
Lëndët nga fusha Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit
Nr Lloji Lënda ECTS
1 O Menaxhimi i Prokurimit 6
2 O Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit 6
3 O Logjistika dhe Menaxhimi i Kontratave 6
4 O Sistemet e Informacionit në Logjistikë dhe Prokurim 6
5 O Menaxhim i Avancuar i Njohurive 6
SEMESTER 4: 30 ECTS
19 O Tema e Diplomës (Disertacioni) 30