Struktura e Programit

Kurrikula është hartuar në mënyrë që dy semestrat e parë t’u ofrojnë dhe t’i pajisin studentët me aftësi dhe kompetenca më të përgjithshme, duke mbuluar kështu lëndët themelore që lidhen me ekonominë, menaxhimin dhe biznesin. Në semestrin e tretë, theksi zhvendoset drejt lëndëve më specifike, ku studentët mund të zgjedhin të fokusohen në 1. Financa, Banka dhe Kontabilitet, 2. Marketing dhe Shitje, 3. Menaxhimi, Sipërmarrja dhe Inovacioni, ose 4. Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimeve. Këto fusha studimi do të jenë akademikisht rigoroze dhe sfiduese dhe të lidhura drejtpërdrejt me punësimin e studentëve dhe arritjen e qëllimeve të tyre të karrierës.

 

 

VITI I: 60 ECTS
SEMESTER 1: 30 ECTS
Orët javore                
Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
1 O Ekonomiks i avancuar 2 1 5 10EA700
2 O Kontabiliteti Menaxherial dhe Financiar 2 1 5 10KMF701
3 O Menaxhimi i Marketingut 2 1 5 10MM702
4 O Menaxhimi i Avancuar i Operacioneve 2 1 5 10MAO703
5 O Metodat e Avancuara të kërkimit 2 1 6 10MAK704
6 O Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 1 1 4 10MSI705
SEMESTER 2: 30 ECTS
7 O Menaxhimi strategjik dhe Analiza e vendimeve 2 1 5 10MSA751
8 O Menaxhimi i Avancuar i Projektit 2 1 5 10MAP752
9 O Menaxhmenti Financiar i Korporatave i Avancuar 2 1 5 10MFKA757
10 O E drejta biznesore dhe etika 2 0 5 10DBE750
11 O Menaxhim i Avancuar i Burimeve Njerëzore 2 0 5 10MAB754
12 O Modelet e biznesit 1 2 3 10MB755
13 O Komunikimi në biznes dhe teknikat e prezantimit 1 0 2 10KTP758

 

VITI II: 60 ECTS

 

SEMESTER 3: 30 ECTS

 

Orientimet

 

 

A          Financa, Banka dhe Kontabilitet

B          Marketing dhe Shitje

C          Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni

D          Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit

 

 

Orientimi Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
1 O Standardet ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimi Financiar (i avancuara) 2 1 6 10SNK801
2 O Menaxhimi i institucioneve financiare dhe Tregjet financiare 2 1 6 10MIF802
3 O Investimet dhe Analiza Financiar (e Avancuar) 2 1 6
10IAF803
4 O Financa Publike 2 1 6
10FP804
5 O Auditimi i Avancuar dhe Menaxhimi i Riskut 2 1 6 10AMR805
Orientimi Marketing dhe Shitje
Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
1 O Marketingu Ndërkombëtar 2 1 6 10MN810
2 O Sjellja e Konsumatorit e avancuar 2 1 6 10SKA811
3 O Marketingu digjital 2 1 6
10MD812
4 O Marketing i avancuar i integruar dhe komunikim 2 1 6
10KIM813
5 O Shitja dhe menaxhimi i shitjeve (e avancuar) 1 2 6 10SMS814
Orientimi Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
1 O Ndërmarrësi e Avancuar 2 1 6 10AE828
2 O Financat për Ndërmarrësi 2 1 6
10EF829
3 O Lidershipi dhe Sjellja Organizative 1 2 6
10LSO822
4 O Menaxhimi i Inovacioneve dhe ndryshimeve 2 1 6 10MIN823
5 O Ndërmarrësi Digjitale 2 1 6 10DE827

 

Orientimi Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit
Nr Lloji Lënda L U ECTS   KODI
1 O Menaxhimi i Prokurimit 2 1 6          10MP830
2 O Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit 2 1 6          10MZF831
3 O Logjistika dhe Menaxhimi i kontratave 2 1 6          10LMK832
4 O Sistemet e Informacionit në Logjistikë dhe Prokurim 2 1 6          10SIL833
5 O Menaxhim i Avancuar i Njohurive 2 1 6          10MAN834
SEMESTER 4: 30 ECTS
1 O Tema e diplomës 30        10TD899