Struktura e Programit

Kurrikula është hartuar në mënyrë që dy semestrat e parë t’u ofrojnë dhe t’i pajisin studentët me aftësi dhe kompetenca më të përgjithshme, duke mbuluar kështu lëndët themelore që lidhen me ekonominë, menaxhimin dhe biznesin. Në semestrin e tretë, theksi zhvendoset drejt lëndëve më specifike, ku studentët mund të zgjedhin të fokusohen në 1. Financa, Banka dhe Kontabilitet, 2. Marketing dhe Shitje, 3. Menaxhimi, Sipërmarrja dhe Inovacioni, ose 4. Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimeve. Këto fusha studimi do të jenë akademikisht rigoroze dhe sfiduese dhe të lidhura drejtpërdrejt me punësimin e studentëve dhe arritjen e qëllimeve të tyre të karrierës.

 

VITI I: 60 ECTS
SEMESTER 1: 30 ECTS
      Orë në javë                
Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
1 O Ekonomiks i Avancuar 2 1 5 10EA700
2 O Kontabiliteti Menaxherial dhe Financiar 2 1 5 10KMF701
3 O Menaxhimi i Marketingut 2 1 5 10MM702
4 O Menaxhimi i Avancuar i Operacioneve 2 1 5 10MAO703
5 O Metodat e Avancuara të Kërkimit 2 1 6 10MAK704
6 O Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 1 1 4 10MSI705
         
SEMESTER 2: 30 ECTS
             
7 O Menaxhimi Strategjik dhe Analiza e Vendimeve 2 1 5 10MSA751
8 O Menaxhimi i Avancuar i Projektit 2 1 5 10MAP752
9 O Menaxhmenti Financiar i Korporatave i Avancuar 2 1 5 10MFKA757
10 O E Drejta Biznesore dhe Etika 2 0 5 10DBE750
11 O Menaxhim i Avancuar i Burimeve Njerëzore 2 0 5 10MAB754
12 O Modelet e Biznesit 1 2 3 10MB755
13 O Komunikimi në Biznes dhe Teknikat e Prezantimit 1 0 2 10KTP758
             

 

VITI II: 60 ECTS

 

SEMESTER 3: 30 ECTS

 

Në semestrin e tretë, studentët mund të zgjedhin lëndët sipas fushave në vijim:

 

 

A          Financa, Banka dhe Kontabilitet

B          Marketing dhe Shitje

C          Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni

D          Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit

 

 

Lëndët nga fusha Financa, Banka dhe Kontabilitet

 

  Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
  1 O Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimi Financiar (i avancuara) 2 1 6 10SNK801
  2 O Menaxhimi i Institucioneve Financiare dhe Tregjet Financiare 2 1 6 10MIF802
  3 O Investimet dhe Analiza Financiare (e Avancuar) 2 1 6  
  10IAF803
  4 O Financa Publike 2 1 6  
  10FP804
  5 O Auditimi i Avancuar dhe Menaxhimi i Riskut 2 1 6 10AMR805
           
  Lëndët nga fusha Marketing dhe Shitje
               
  Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
  1 O Marketingu Ndërkombëtar 2 1 6 10MN810
  2 O Sjellja e Konsumatorit e Avancuar 2 1 6 10SKA811
  3 O Marketingu Digjital 2 1 6  
  10MD812
  4 O Marketing i Avancuar i Integruar dhe Komunikim 2 1 6  
  10KIM813
  5 O Shitja dhe Menaxhimi i Shitjeve (e avancuar) 1 2 6 10SMS814
           
  Lëndët nga fusha Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
               
  Nr Lloji Lënda L P ECTS KODI
  1 O Ndërmarrësi e Avancuar 2 1 6 10AE828
  2 O Financat për Ndërmarrësi 2 1 6  
  10EF829
  3 O Lidershipi dhe Sjellja Organizative 1 2 6  
  10LSO822
  4 O Menaxhimi i Inovacioneve dhe Ndryshimeve 2 1 6 10MIN823
  5 O Ndërmarrësi Digjitale 2 1 6 10DE827
               

 

  Lëndët nga fusha Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit  
               
  Nr Lloji Lënda L U ECTS   KODI  
  1 O Menaxhimi i Prokurimit 2 1 6          10MP830  
  2 O Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit 2 1 6          10MZF831  
   
  3 O Logjistika dhe Menaxhimi i Kontratave 2 1 6          10LMK832  
   
  4 O Sistemet e Informacionit në Logjistikë dhe Prokurim 2 1 6          10SIL833  
  5 O Menaxhim i Avancuar i Njohurive 2 1 6          10MAN834  
           
  SEMESTER 4: 30 ECTS  
               
  1 O Tema e diplomës     30        10TD899