Struktura e Programit

Kohëzgjatja e programit është dy vjet. Në mënyrë që të përfundohet programi me sukses, duhet të mblidhen 120 ECTS. Numri i kredive është një ngarkesë e përgjithshme e punës së një studenti gjatë studimeve në nivelin master. Ato përfshijnë ligjërata, koha e shpenzuar për përgatitjen dhe studimin e ligjëratave (pjesëmarrja në ngjarje dhe studimi individual), hyrja në provime, përgatitja  për provime, punën seminarike dhe tema e diplomës.

 

Viti i parë i studimit të programit ju ofron studentëve, kurse të përgjithshme në fushën e ekonomisë, biznesit dhe menaxhmentit (60 ECTS). Studimet e Vitit te dytë janë të ndara në specializimet: Banka, Financa dhe Kontabiliteti, Marketing dhe Shitje, Menaxhment dhe Ndermarresi,  dhe Menaxhim i Logjistikës dhe Prokurimit. Studenti duhet të zgjedhë  një nga fushat e specializimit  të cilat përbëjnë pesë kurse të detyrueshme ekuivalente me 30 ECTS . Në semestrin e dytë të  vitit të dytë të studimeve ( 30 ECTS) kalohet në përgatitjen e temës së diplomës të nivelit master. Më shumë informacione  lidhur me temën e sudimeve master  mund  të gjeni në plan programin e paraqitur më poshtë:

 

 VITI I PARË: 60 ECTS
SEMESTRI  1: 30 ECTS
NrLloji TitulliECTS
1OEkonomiks i Avancuar5
2OKontabiliteti Menaxherial dhe Financiar5
3OMarketing i Avancuar5
4OMenaxhimi i Operacioneve i Avancuar5
5OMetodat e Hulumtimit6
6OMenaxhimi i Sistemeve të Informacionit4
 SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7OTeoria dhe Metodat e Vendimmarrjes5
8OMenaxhimi i Avancuar i Projekteve5
9OMenaxhmenti Financiar5
10OE drejta Biznesore Ndërkombëtare5
11OMenaxhimi i Avancuar i Burimeve Njerëzore5
12OPlan Biznesi3
13OTeknikat e Prezantimit2
 

VITI I DYTË

SEMESTRI 3 – SPECIALIZIMI

Në semestrin e tretë studentët duhet të përzgjedhin njërin nga fushat e specializimit

AFinanca, Banka dhe Kontabilitet
BMarketing dhe Shitje
CNdërmarrësi dhe Inovacion
DLogjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit
 

 

 SPECIALIZIMI (1) FINANCA, BANKA DHE KONTABILITET
NrLlojiTitulliECTS
1OStandardet Ndërkombëtarë të Kontabilitetit të Avancuar6
2OMenaxhimi i Institucioneve Financiare6
3OMenaxhimi Kontabilitetit Financiar të Avancuar6
4OFinanca Publike6
5OAuditim dhe Menaxhimi i Riskut6
 

SPECIALIZIMI (2): MARKETING DHE SHITJE

NrLlojiTitulliECTS
1OMarketingu Ndërkombëtar i Avancuar6
2OSjellja e Konsumatorëve e Avancuar6
3OHulumtimi i Tregut  i Avancuar6
4OKomunikimet e Integruara të Marketingut te Avancuar6
5OStudim i Pavarur në Marketing dhe Shitje6
 

SPECIALIZIMI (3): NDËRMARRËSI DHE INOVACION

NrLlojiTitulliECTS
1ONdërmarrësia dhe Menaxhimi i Inovacionit6
2OMenaxhimi Financiar Ndërmarrës6
3OZhvillimi i Mundësive dhe Planifikimi Biznesor6
4OProcesi i krijimit të Bizneseve të reja, Inovacionit dhe sigurimit te cilësisë6
5OKonsulencë Menaxheriale dhe Inovacion Strategjik6
 

SPECIALIZIMI (4)– Menaxhimi i Logjistikes dhe Prokurimit

NrLlojiTitulliECTS
1OMenaxhimi i  Prokurimit6
2OMenaxhimi I Zinxhirit te Furnizimit (SCM)6
3OLogjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit6
4OSistemi i Informacionit te Logjistikes dhe Prokurimit6
5OMenaxhimi i Avancuar i Dijes6
 

SEMESTRI 4

14OTema e masterit / Projekti30