Stafi

Anëtarët e stafit akademik në programin master në Kriminologjinë Kompjuterike dhe Forenzika janë të angazhuar në mësimdhënie, kërkime dhe konsultime. Ata janë profesorë me një përvojë të gjerë në lëndët përkatëse dhe veçanërisht në të drejtën penale dhe sigurinë në internet.

 

Përgjegjësitë e të gjithë stafit mësimdhënës, veçanërisht me orar të plotë, përfshijnë angazhimin në komunitetin akademik, disponueshmërinë për konsultime me studentët dhe shërbimin e komunitetit.