Struktura e Programit

Inxhinieria Elektirike dhe Tregjet e Energjise është program i cili shtrihet në katër semestra dhe zgjatë dy vite.

Studentët duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Semestrat e parë dhe të dytë ofrojnë njohuri të avancuar dhe lëndë në teknologjitë e Smart Grid, energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë.

 

Studentët do të zgjedhin specializimin në semestrin e tretë të studimeve master:

 

(1) Tregu i Energjisë Elektrike dhe Energjisë,
(2) Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi. Semestri i katërt është i rezervuar për tezën (30 ECTS).

 

VITI I PARE: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
Nr. Lloji Lëndet
1 C Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE)
2 C Sistemi i Transmisionit dhe Shpërndarjes / Menaxhimi i Inxhinierisë

3 C Testimi i ndërlidhjes dhe kom./ politikat publike
4 C Teknologjia e rrjetave te mencura
5 C Elektronika e energjisë në rrjetet e mencura
6 C Menaxhimi i Energjisë

 

SEMESTER 2 :  30 ECTS
Nr. Lloji Lëndet
1 C Kontrolli inteligjent në rrjetet e mencura
2 C Teknologjitë e ruajtjes së energjisë
3 C Teknika të avancuara të optimizimit në sistemet e energjisë

4 C Dizajnimin dhe menaxhimin i sistemeve komplekse/ modelimi i sistemeve
5 C Efiçenca e avancuar e energjisë
6 C Projekti i Aplikuar

 

 

VITI II: 60 ECTS

SEMESTRI 3:  30 ECTS

Në semestrin e tretë studentët zgjedhin një nga specializimet më posht:
A Specializimi 1: Inxhinieria Elektirike dhe Tregjet e Energjise
1 C Integrimi i sistemit të energjisë së rinovueshme (RES) në rrjetet e mencura

2 C Analiza e avancuar e rrjetit të energjisë
3 C Tregu i energjisë
4 C Siguria e rrjetit
5 C Telemetering dhe telekontrolli
6 C Teknologjia Microgrid
B Specializimi 2: Inxhinieria e Qëndrueshme e Energjisë dhe Mjedisit
1 C Energjia dhe Mjedisit
2 C Gjenerimi i qëndrueshëm i energjisë
3 C Auditimi i Energjisë
4 C Sisteme të kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë
5 C Sistemet e Energjisë Diellore për Ndërtesat dhe Qytetet
6 C Menaxhimi dhe Ruajtja e Karbonit

 

SEMESTRI 4 :  30 ECTS
Nr. Lloji Lëndet
1 C Tema e Masterit