Specializimet

Programi zgjatë dy vite dhe është i ndarë në katër semestra.

 

Studentët duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Semestrat e parë dhe të dytë ofrojnë njohuri avancuar dhe lëndë në teknologjitë e Smart Grid, energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë.

 

Studentët do të zgjedhin specializimin në semestrin e tretë të studimeve master:

 

(1) Tregu i Energjisë Elektrike dhe Energjisë,
(2) Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi. Semestri i katërt është i rezervuar për tezën (30 ECTS).