Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Mësimdhënia është interaktive duke përdorur metodat më të avancuara të mësimdhënies.

 

Pjesa e punës së pavarur është rreth 55% të ngarkesës së përgjithshëm të punës së studentëve dhe kjo përfshin leximin dhe punën kërkimore varësisht nga lëndët. Pjesës e punës aktive (ligjëratave dhe seminareve) poashtu i është dhënë rëndësi (45%).

 

Mësimi dhe puna në grupe interdiciplinare, këshillimi në lidhje me detyrat individuale dhe të përbashkëta, edukimi i bazuar në projekte si dhe zbatimi i teknologjive të fundit me laboratorët më modern në këtë fushë, ofron një gamë të gjerë dijesh ku inxhinierët e së ardhmes do të jenë të gatshëm për tregun e punës.