Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi akomodon një shumëllojshmëri të gjerë të përkatësive dhe mjediseve mësimore. Kurrikula është e përshtatshme për të diplomuarit e nivelit Bachelor ekuivalent me të paktën 180 ECTS në fushat e Inxhinierisë së Energjisë. Studentët me nota 7.5 / 10 dhe më lart konsiderohen kandidat potencial për pranim në programin e studimeve master.

 

Programi është i hapur për studentët që kanë përfunduar studimet Bachelor në Inxhinierinë e Energjisë, Inxhinierinë Elektrike, Inxhinierinë Mekanike, Inxhinierinë Kompjuterike, Inxhinierinë e Ndërtimit, Fizikën, Inxhinierinë e Mjedisit, Mekatronikën dhe fushat e tjera të lidhura me Energjinë.