Pranimi

Pranimi

 

Pranimi i studentëve rregullohet me Rregulloren e Pranimit të Këshillit të Fakultetit. Të drejtë regjistrimi në program kanë të gjithë aplikantët brenda kuotave të regjistrimit për studentët me kohë të plotë që kanë përfunduar studimet bachelor me 180 ECTS. Pranimi në studime bëhet në bazë të thirrjes publike duke paraqitur në Kolegjin UBT aplikimin për t’u regjistruar duke plotësuar praktikën standarde të vendosur nga Këshilli i Fakultetit. Bazuar në rezultatet dhe dokumentet e dorëzuara, Koordinatorët e Programit krijojnë një listë që specifikon se cilët kandidatë kanë pasur të drejtë të regjistrohen në bazë të rezultateve të arritura në arsimin paraprak.

 

Në rast se kërkesa tejkalon vendet e disponueshme të programit të studimit, do të zbatohen kriteret e mëposhtme:

Nota mesatare minimale 8 gjatë studimeve universitare (100 %);

 

Provimet e mëposhtme kalimtare duhet të kalojnë nga studentët që nuk vijnë nga disiplina kryesore që lidhet me programin:

Bazat e Inxhinierisë Elektrike
Matematika
Fizika

 

Regjistrimi i të diplomuarve që nuk i përkasin fushës së inxhinierisë së energjisë do të bëhet nga data 01.06 deri më 20.06. Lëndët kalimtare do të zhvillohen nga korriku deri në tetor. Studentët duhet të kalojnë provimet urë nëse duan të vazhdojnë me semestrin e rregullt që fillon në tetor.

 

Bazuar në rezultatet dhe dokumentet e dorëzuara, Koordinatorët e Programit krijojnë një listë që specifikon se cilët kandidatë kanë pasur të drejtë të regjistrohen në bazë të rezultateve të arritura në provimet pranuese, nëse ato kryhen për programin e studimit MSc Inxhinieri e Energjisë dhe Mjedisi.