Struktura e Programit

Kurrikula e fazës së parë të programit, e cila është e bazuar në Europsy (European Certificate in Psychology), është ndërtuar në dy komponentë të rëndësishëm: në njohuri dhe shkathtësi. Në këtë drejtim, njohuritë ndahen në teori shpjeguese (të cilat organizohen nga përmbajtja, p.sh. hyrje në psikologji, psikologji zhvillimore, psikologji sociale, psikologji konjitive, etj.), teori teknologjike si dhe teori metodologjike (p.sh. statistikat, metodat cilësore dhe sasiore etj.). Shkathtësitë ndahen në teori shpjeguese (të përfshira, për shembull, metodat e intervistimit), teoritë teknologjike (p.sh. përpunimi dhe analiza e të dhënave), dhe shkathtësi akademike (p.sh. shkathtësitë e shkrimit), dhe shkathtësi metodologjike.

Veç kësaj, ekziston gjithashtu hapësirë ​​në pjesën e njohurive për fushat specifike të tilla si sociologjia, filozofia, edukimi, si dhe lëndë nga teoritë jo-psikologjike etj.

 

Viti 1
Semestri I
Lënda ETCS
Hyrje në psikologji 6
Psikofiziologji 6
Psikologji e zhvillimit I 6
Shkrim Akademik 4
Gjuhe angleze 4
Zgjedhore:
Psikologji e komunikimit 4
Hyrje në Filozofi 4
Semestri II
Lënda ETCS
Psikologji e zhvillimit II 6
Emocioni dhe Motivimi 6
Metodat e Hulumtimit në Psikologji 6
Gjuhë Angleze për Psikologji 4
Zgjedhore:
Hyrje në Sociologji 4
Psikologji dhe Teknologji 4
Të Drejtat e Njeriut 4
Viti II  
Semestri III
 
Lënda ETCS
Psikologji e personalitetit 7
Psikologji abnormale 7
Hyrje në Statistikë 6
Ndijimet dhe perceptimi 6
Zgjedhore:
Media dhe Psikologjia 4
Epistemologji 4
Semestri IV
Lënda ETCS
Psikologji konjitive 7
Përpunimi dhe analiza e të dhënave 7
Psikologjia sociale I 6
Psikologjia e arsimit dhe Teoritë e të mësuarit 6
Zgjedhore:
Sjellja e konsumatorit 4
Antropologjia dhe psikologjia ndër-kulturore 4
Viti III
Semestri V
Lënda ETCS
Bazat e Psikologjisë Klinike dhe Shëndetësore 7
Çështjet etike në psikologji 7
Psikologjia sociale II 6
Studim i pavarur/ Praktikum 6
Zgjedhore:
Psikologjia e punës dhe organizative 4
Psikologjia politike dhe konflikti ndër-grupor 4
Semestri VI
Lënda ETCS
Temë e Diplomës në nivelin Bachelor 15
Testet dhe matjet psikologjike 6
Psikologji e këshillimit 5
Zgjedhore:
Psikologjia në komunitet dhe ndryshimet shoqërore 4
Mendim kritik 4
Psikologjia Pozitive dhe Psikologjia e Lumturisë 4