Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Programi i Psikologjisë në UBT synon të ofrojë një qasje të arsimit të kombinuar midis përbërësve kryesorë: mësimdhënie teorike, zhvillim i aftësive të zbatueshme dhe praktike, punë praktike dhe kërkim shkencor. Kjo do të mundësojë që stafi dhe studentët të bëhen partner i fortë i zhvillimit të vazhdueshëm të njohurive dhe kompetencave në një fushë specifike, e cila siguron një zhvillim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm profesional.