Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve

Me qëllim të konsistencës lidhur me tabelat statistikore mbi aktivitetet ekonomike të ndërmarrjeve të prezantuara në kuadër të anketës strukturore të ndërmarrjeve, UBT STATS ka bërë një ndërlidhje në mes të dy klasifikimeve, NACE Rev.1 dhe NACE Rev.2. Për më shumë, NACE është klasifikim ndërkombëtar statistikor mbi aktivitetet ekonomike. Për më shumë, shih vegëzën në vazhdim:

 

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
Ndermarrjet e reja sipas seksioneve ekonomike TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja dhe te riregjistruara sipas seksioneve ekonomike TM4 2019 26 Shkurt 2020
Shpenzimet ne baze te seksioneve ekonomike 2018 06 Mars 2020
Struktura e qarkullimit sipas seksioneve ekonomike 2018 06 Mars 2020
Paga mesatare sipas seksioneve ekonomike 2018 06 Mars 2020
Shperndarja e te punesuarve sipas seksioneve ekonomike 2018 06 Mars 2020
Numri i te punesuarve sipas seksioneve ekonomike 2018 06 Mars 2020
Struktura e ndermarrjeve sipas seksioneve ekonomike 2018 06 Mars 2020
Numri i ndermarrjeve aktive sipas seksioneve ekonomike 2018 06 Mars 2020
Numri i ndermarrjeve dhe madhesise se mostres per ASN sipas viteve 2018 06 Mars 2020
Kategorizimi i ndermarrjeve sipas madhesise TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas komunave dhe aktiviteteve ekonomike TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja individuale sipas komunave TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja jo-individuale sipas komunave TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas kategorise se nr. te punesuareve TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas formes legale te organizimit TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas prejardhjes se kapitalit TM4 2019 26 Shkurt 2020
Ndermarrjet e shuara sipas komunave dhe aktiviteteve ekonomike TM4 2019 26 Shkurt 2020
Struktura e ndermarrjeve sipas gjinise se pronareve TM4 2019 26 Shkurt 2020
Krahasimi NACE Rev. 1 – NACE Rev. 2 16 Shtator 2015
Struktura e ndermarrjeve te reja sipas seksioneve ekonomike TM2 2014 03 Gusht 2015
Struktura e ndermarrjeve te reja sipas formes legale te organizimit TM2 2014 03 Gusht 2015