Hulumtime, Partneritete dhe Bashkëpunime

Lista e bashkëpunimeve ndërkombëtar në hulumtim dhe mësimdhënie

 

Programi TEMPUS 1 & 2 – Zhvillimi i Kurrikulave Bachelor dhe Master Studim Menaxhimi Mekatronikës në Kosovë (ULMK) & (MSMMK) – Programi ofron një arsim i cili mbështetet në parimet e inxhinierisë mekanike, elektrike, kompjuterike dhe menaxhimit. Modulet e ndryshme janë të strukturuara në mënyrë që të pajisin studentin me aspektet teorike dhe praktike të lëndës. Programi i inxhinierisë mekatronike në UBT është i vetmi në llojin e tij në vend dhe rajon. Nevoja për një program studimi që ndërthur aspektet e inxhinierisë mekanike, inxhinierisë elektronike, sistemet e kontrollit dhe sistemet kompjuterike shihej si jashtëzakonisht e rëndësishme për vendin dhe rajonin. Për më tepër, trajnimi i gjeneratave të ardhshme të inxhinierëve dhe dhënia e mundësisë për të marrë një gamë të gjerë shkathtësish është shumë e rëndësishme për industrinë dhe shoqërinë në tërësi.

 

Programi TEMPUS 3 – “Mbështetja dhe Zhvillimi i Strukturave për Q&A në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Kosovë” – Projekti TEMPUS i përqendruar ishte sigurimi i cilësisë përkufizim që mund të kuptohet si të gjitha veprimet e ndërmarra për të siguruar që standardet dhe procedurat respektohen dhe që produktet ose shërbimet e ofruara plotësojnë kërkesat e performancës. Në veçanti për institucionet e arsimit të lartë, kjo përkufizim nënkupton se sigurimi i cilësisë është një proces i vazhdueshëm i përmirësimit që shoqëron zhvillimin e njohurive dhe përvojës në një disiplinë të caktuar, në përputhje me kërkesat e tregut dhe të palëve të interesuara dhe duke u bazuar në kuadrin ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar.

 

Programi TEMPUS4 – “Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në rezultatet e të nxënit në institucionin privat të arsimit të lartë të Kosovës” – Projekti është krijuar për të siguruar mbështetje të IAL-së së Kosovës për hartimin e Kurrikulës bazuar në rezultatet e mësimit, përfshirjen e palëve të interesuara dhe ndarjen e përvojë në lidhje me hartimin e kurrikulave nga universitete të ndryshme të BE-së. UBT është tërësisht e përkushtuar për hartimin dhe zbatimin e projektit dhe gjithmonë kontribuon me përvojën e tij në mënyrë që të rrisë përfitimet, pasi ky është edhe një prej qëllimev të projektit.

 

 

Programi TEMPUS 5 – UBT është gjithashtu pjesë e programit Tempus 5 për arsimin e lartë.

 

Programi ERASMUS MUNDUS –EM2STEM (2010-2014) – Rezultati i parë i prekshëm i këtij partneriteti të ri ka qenë formimi i një konsorciumi prej 18 universitetesh (të udhëhequr nga City University), për të ofruar fonde për Erasmus Mundus EM2-STEM (Ballkan Perëndimor) për 264 aftësi të personelit dhe studentëve në nivelin Bachelor, Master dhe PhD. Për rrjedhojë, në kuadër të këtij programi UBT u përzgjodh si koordinator për tetë universitete nga Ballkani Perëndimor. Oferta ishte e suksesshme, me 3.9 milion Euro të akorduar gjatë tre viteve; gjithsej 37 vende të alokuara për Kosovën (alokimi i dytë më i lartë); takimi i parë u mbajt në Berlin në Janar 2011.

 

Programi ERASMUS MUNDUS –SIGMA (2012-2016) – Bazuar në vlerësimin dhe rezultatet e studentëve të UBT gjatë lëvizjes në programin Erasmus Mundus EM2STEM, UBT është përsëri pjesë e konsorciumit një program i ri Erasmus Mundus i quajtur SIGMA. Me anë të këtij programi, UBT do të të bëjë të mundur lëvizjen e rreth 20 studentëve në Universitetet partnere të BE-së (shiko listën më poshtë) dhe mirëpret të gjithë studentët e interesuar të jenë pjesë e programeve të studimit UBT. Përmes këtij programi UBT, dhe studentëve të tij, po bëjnë promovimin e gjeneratës së re të Kosovës të orientuar tek  zbatimi i politikave të cilat ndërlidhen me ato të cilat janë të përcaktuara në arsimin në rrafshin global. Programi i Shkëmbimit Akademik AEP – UBT dhe Universiteti Jovik Norvegji kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi në zhvillimin e stafit teknik dhe hulumtues. UBT dhe City University London kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për kërkime të përbashkëta.

 

SEECEL- Qendra e Evropës Juglindore për Mësimin Sipërmarrës – UBT ka qenë pjesë e SEECEL Qendra e Evropës Juglindore për Mësimin Sipërmarrës (SEECEL) që është një institucion rajonal me një mision për të promovuar përfshirjen e mësimit sipërmarrës dhe shkrim-leximit sipërmarrës në tetë para anëtarësimit vendet e Evropës Juglindore (EJL). SEE- CEL financohet nga Bashkimi Evropian (BE). Ka një njohje të gjerë se sipërmarrja është forca shtytëse e ekonomive dhe shoqërive kombëtare. Sektori i sipërmarrjes sjell përfitime si në nivelin e shoqërisë ashtu edhe në atë individual, përmes shkallës së kënaqshmërisë dhe arritjeve individuale, ndërkohë që promovon gjithashtu një zhvillim dhe zhvillim të qëndrueshëm dhe të zgjuar. Në kuadër të zhvillimeve në fushën e ndërmarrësisë, ka interes në rritje për zhvillimin e programeve arsimore për të inkurajojnë dhe nxisin kompetencat individuale të sipërmarrjes. Përmirësimi i investimeve dhe klima e sipërmarrjes në Kosovë, BE-Republika Ceke, SOROS – Pritshmëritë e këtij projekti janë t’u të krijojë rajoneve të ndryshme në Kosovë, kushte të favorshme për tërheqjen e IHD dhe përshpejtimin e transformimit ekonomik. Meqenëse aktorët e zhvillimit rajonal të Kosovës shpesh nuk kanë shembuj dhe praktika më të mira se si të promovojnë aktivisht FDI dhe tërheqjen e investitorëve të huaj, ndikimi i parashikuar i projektit duhet të rezultojë në forcimin e kapaciteteve të agjencive të zhvillimit rajonal dhe homologëve të tyre joqeveritar. Kjo, nga ana tjetër, duhet të çojë në rritjen e numrit të projekteve të IHD-ve të vendosura në rajonet e Kosovës; dhe, në fund të fundit, për të përshpejtuar transformimin social dhe ekonomik të rajoneve të Kosovës me të gjitha efektet pozitive të shoqëruara. Ndikimi ndërkombëtar që pritet nga rezultatet dhe rezultatet e aktiviteteve të kësaj nisme. Në nivelin ndërkombëtar, projekti shpreson të çojë në përmirësimin e konkurrencës ndërkombëtare të Kosovës pasi projektet e IHD-ve të vendosura në një ekonomi pritëse ndikojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e biznesit të vendit, zhvillimin e infrastrukturës, efikasitetin e tregut dhe aftësinë për inovacion – të gjitha këto përfshihen në masat e konkurrencës globale ( p.sh. Indeksi Global i Konkurrencës). Punëtori për të gjithë institucionet e përfshira në tërheqjen e Investimeve të Huaja Direkte. Vizitë studimore për 12 palë të interesuara të përfshira në strategjinë e krijuar për IHD.

 

Komuna të përshtatshme për Investime –Kosova, Republika Ceke, Pushteti Lokal – Marrja e këshillave, ekspertizës dhe njohuri shumë praktike për promovimin e IHD-ve për komunat e një rajoni të zgjedhur të Kosovës. Vlen të theksohet se ndarja është bërë përmes një metodologjie të akreditimit të njohur ndërkombëtarisht të zhvilluar në Republikën Ceke me partnerët e Kosovës. Akreditimi i deri në 15 komunave nga një rajon i zgjedhur i Kosovës në promovimin e IHD dhe më tej. Rritja e vetëdijes për rolin e IHD-ve në zhvillimin ekonomik në Kosovë.

 

Studimi i Fizibilitetit për Zonën Ekonomike të Komunës së Gjilanit dhe Novoberde- Kosova / BE-Ceki / Qeveria Lokale – Ky studim është porositur nga komunat e Kosovës të Gjilanit dhe Novobërdë për të përcaktuar kërkesën e tregut dhe qëndrueshmërinë financiare të krijimit të një zone ekonomike në Llabjan. Studimi ishte përgatitur në kuadër të një programi të përbashkët bashkëpunimi Cek, Ndihma për Tregtinë 2013 nga një kontraktues Cek Agjensia Teknike CzechINVENT dhe Instituti i Cilësisë së Kosovës i UBT.