Strategji hulumtimi dhe inovacioni

Rëndësia e krijimit të një shoqërie e cila e mbështet zhvillimin e saj ekonomik tek dija, është thekuar qartë edhe në nivelin e politikave kombëtare. Në thelb të strategjisë së hulumtimit të Kolegjit është mbështetja dhe krijimi i një shoqërie e cila bazohet tek dija. Kjo gjë synohet të arrihet duke punuar me firma dhe ndërmarrje të sektorit publik, për të ndërtuar infrastrukturën e duhur për të ndërtuar qendra hulumtimit, zhvillimi dhe inovacioni që do të jenë unike për Kosovën dhe të afta për të përthithur sa më shumë burime, si në nivelin vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar.

 

Në mënyrë që të arrihet kjo strategji kërkimore do të duhet ti jepni përparësi dhe investoni në qendrat e krijuara kërkimore, stimuloni zhvillimin e veprimtarive kërkimore dhe grupimeve për të shfrytëzuar maksimalisht mundësitë që grupet kërkimore të krijojnë një masë kritike të përshtatshme, të ndërtojnë marrëdhënie dhe bashkëpunime me palët e interesuara të në sektorin e industrisë, në nivel akademik dhe sektorin publik për të rritur aftësinë e kombinuar të kërkimit dhe forcimin e proçesit të komercializmit, nxitjen e mekanizmave të teknologjisë dhe transferimin e njohurive nga brenda Kolegjit, të krijoni një kornizë të integruar kërkimi dhe sigurimi të cilësisë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, të mbështesin programet në ofrimin kapaciteteve hulumtuese dhe të forcojnë lidhjen midis hulumtimit dhe mësimdhënies.

 

Në këtë pikëpamje një prej aspekteve thelbësore për strategjinë e kërkimit të Kolegjit është koncepti i zhvillimit të njohurive si interaktiv dhe bashkëpunues. Kolegji njeh nevojën për të krijuar partneritete të qëndrueshme për të krijuar dhe komercializuar njohuritë e reja në përputhje me ato që Gibbons (1998, Banka Botërore) e quajti njohuri Mode 2 që do të karakterizohet nga: Njohuritë e prodhuara në kontekstin e aplikimit, Transdisiplinariteti, Heterogjeniteti dhe larmia organizative, përmirësim i elementëve që lidhen me përgjegjësinë shoqërore, përmirësimi i sistemeve të kontrollit etj.

 

Në kuadër të përcaktimit të përparësive tona të hulumtimit dhe rolit tonë si katalizator për zhvillimin ekonomik, Kolegji i ka kushtuar vëmendje të veçantë bashkëpunimit me aktorët kryesorë në rrafshin ndërkombëtar. Palët e interesuara përfshijnë qendra kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, agjenci qeveritare dhe financimi, partneritete në industri. Në përputhje me qasjet në zhvillim ndërkombëtar, transferimi i njohurive përkufizohet nga Kolegji si një “angazhim” me një gamë të larmishme të organizatave publike dhe private në një proces të dyanshëm, me përfitim reciprok. Për rrjedhojë, duke pasur parasysh deklaratën e misionit, Kolegji në vitet e ardhshme përpiqen të kapërcejnë sfidat e mëposhtme: Strukturat dhe proceset e qarta për të menaxhuar transferimin e njohurive në një mjedis gjithnjë e më kompleks dhe në ndryshim; Një qasje më strategjike për transferimin e njohurive dhe menaxhimin e partneritetit të jashtëm në mënyrë që të maksimizohet potenciali i plotë i aktiviteteve; Forcimi i sistemeve të informacionit të menaxhimit për të gjetur, mbështetur dhe monitoruar angazhimin me organizatat e jashtme; Një kulturë e përshtatshme që mbështet përgjegjësinë ndaj drejtuesve të jashtëm dhe angazhimit aktiv; Programet e zhvillimit të stafit për të mundësuar dhe stimuluar stafin që të angazhohen në krijimin dhe transferimin e njohurive.

 

Qendrat e Ekselencës

Qendrat e Hulumtimit ose Ekselencës janë hapësirat organizative ku aktivitetet kërkimore mbështeten dhe koordinohen jo vetëm në një departament, por edhe në një sektor ndër-sektorial. Secila Qendër Kërkimore duhet të drejtohet nga një Koordinator. Ka dhjetë Qendra të Hulumtimit si mëposhtë:

 

  1. Sistemet e Informacionit dhe Qendra e Hulumtimit në fushën e Sigurisë Kibernetike
  2. Qendra Hulumtimit e Mekatronikës
  3. Qendra për Hulumtime në Ekonomi dhe Shkencat Administrative
  4. Qendra e Hulumtimit për Ekonomi dhe Strategji
  5. Qendra Hulumtimit e Shkencave Shëndetësore
  6. Qendra e Hulumtimit të Inxhinierisë së Energjisë
  7. Qendra e Hulumtimit për Arkitekturë dhe Inxhinieri Civile
  8. Qendra Hulumtimit për Juridik
  9. Qendra për Studime Globale dhe Evropiane
  10. Qendra e Hulumtimit e Shkencave të Mediave dhe Komunikimit

 

Vlen të theksohet se përmes këtyre qendrave do të nxitet në masë të madhe dhe bashkëpunimi mes fakulteteve. Stafi i Qendrës së Hulumtimit organizon punëtori dhe koloquia dhe shkëmbime të tjera informale midis fakulteteve. Punëtoritë për përdorimin e teknologjisë, veçanërisht programet e shkrimit dhe shënimeve dhe përdorimi i bazës së të dhënave, përgatitja e abstrakteve dhe strategjive të botimit do të ishin të dobishme. Ajo që mund të jetë edhe më e dobishme do të ishte prezantimet e rregullta në fakultet të punimeve të tyre në vazhdim e sipër kolegëve të tyre. Mundësi të tilla duhet të inkurajohen dhe nxiten në mënyrë të vazhdueshme, përsëri përmes mekanizmit të ofrimit të mundësive të shërbimit të rishikimit të punimeve shkencore. Grupet e punës mblidhen të paktën një herë në muaj për të lexuar dhe rishikuar punën e një kolegu, i cili do t’i dorëzohet fakultetit përkatës, të paktën një javë para prezantimit. Formati i prezantimit mund të jetë joformal, por është mjaft e rëndësishme që të përgatitet dhe shpërndahet një punim zyrtar. Së paku një koleg i fakulteteve duhet të caktohet për dhënien e rekomandimeve për punimet në mënyrë që të arrihet shkallë e lartë e përsosmërisë në punime.

 

Krahas të tjerave, inkurajimi dhe mbështetja e projekteve me natyrë disiplinore dhe ndërdisiplinore mes fakulteteve dhe studentëve. Dhënia e studentëve një interes në hulumtim rrit interesin në hulumtimin e këshilltarëve të tyre dhe të fakultetit në përgjithësi. Ata do të inkurajojnë dhe mbështesin propozimet e granteve, duke siguruar një bazë institucionale për aplikime të tilla me ndihmën e personelit. Fakulteti inkurajohet të aplikojë për grante kërkimi nga agjencitë e BE-së, rajonale dhe amerikane, dhe Qendrat e Kërkimit mund të ndihmojnë në përgatitjen profesionale.

 

Gjatë periudhës së ciklit të parë të Planit Strategjik, infrastruktura hulumtimit do të zhvillohet dhe përmirësohet më tej përmes emërimit të një stafit përkatës. Kjo do t’i mundësojë Kolegjit që të përthithë në mënyrë më aktive, dhe të përsosë më tej mekanizmat për përçimin e teknologjisë në industri, të mbështesë dhe të zgjerojë rrugët e saj drejt komercializmit. Duke u bazuar në  këto përparësi, Kolegji ka forume ku akademikë dhe profesionistë të biznesit mund të bashkëveprojnë, të ofrojnë programe të shërbimeve të përqendruara në industri, duke përfshirë konsulencën, trajnimin në industri, partneritetet e përbashkëta të industrisë akademike dhe vendosjet e industrisë. Këto çështje kanë bërë që Kolegji të krijojë tema strategjike për transferimin e njohurive.