Qëllimet dhe Objektivat

Qëllimi dhe objektivat

UBT është partneri i projektit ELEMEND (Tregjet e Energjisë Elektrike dhe Inxhinieria Inxhinierike). Qëllimi i projektit është të ofrojë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën me profesionistë të profilit të lartë në teknologjitë inteligjente microgrid dhe në tregjet e reja të energjisë elektrike në përputhje me nevojat shoqërore dhe të tregut në Ballkanin Perëndimor. Ndërtimi i kapaciteteve në stafin akademik inxhinierik dhe studentët si dhe në publikun e gjerë (përmes aktiviteteve të shpërndarjes) do të krijojë një mjedis të favorshëm për biznesin e lidhur me energjinë dhe do të modifikojë sjelljen e përdoruesit të energjisë elektrike.

 

Qëllimet dhe objektivat kryesore të programit master të energjisë elektrike dhe tregjet e energjisë elektrike janë:

 

Krijimi i mundësisë për njerëzit me prejardhje të ndryshme dhe trajnime për të përparuar në Energjinë Elektrike dhe Gridët e Zgjuar që mund të iniciojnë fusha të reja pune dhe mundësi punësimi.

  • Sigurimi i një mbështetjeje për fitimin e njohurive dhe përvojës së nevojshme për të krijuar pozicione dhe perspektiva të reja për lëndën; duke prezantuar dhe mësuar metodat e dobishme për përdorimin, menaxhimin dhe prodhimin e energjisë elektrike të pastër.
  • Të ushqejë dhe trajnojë ekspertët, të cilët janë të vetëdijshëm për teknologjitë bashkëkohore në Energjinë Elektrike dhe akoma, të cilët mund të kuptojnë dhe ndjekin zhvillimet e ardhshme brenda kësaj fushe.
  • Të theksohet rëndësia dhe potencialet e metodave dhe teknologjive të përdorura në nivele të ndryshme të formimit dhe përdorimit të energjive të pastra dhe të rinovueshme për një zhvillim të qëndrueshëm, duke trajnuar ekspertët në këto fusha.
  • Për të krijuar fuqi njerëzore, i cili përveç aftësisë për të punuar në mënyra të ndryshme të trajtimit dhe zbatimit të burimeve energjetike, mund të krijojë perspektiva më të gjera dhe zgjidhje inovative për të hetuar çështjet lidhur me potencialin e burimeve energjetike të vendit.
  • Të bëhet një shembull i rëndësishëm jo vetëm për institucionin, por edhe për të gjithë vendin në promovimin dhe vendosjen e programeve të studimeve pasuniversitare dhe të avancuara, të cilat kanë reputacion në rritje dhe pranim të gjerë në të gjithë botën.