Qëllimet dhe Objektivat

Qëllimi kryesor i këtij programi është të sigurojë mundësi për avancimin e njohurive praktike për studentët që kanë përfunduar studimet bachelor. Këto njohuri do të përfshijnë studime të përqendruara në katër fusha kryesore: grafikë, modë dhe tekstil, produkt ose fusha e dizajnit të enterierit. Natyra ndërdisiplinore e këtij programi studimi është e prirur ndaj ndryshimeve teknologjike, sociale, ekonomike dhe të stilit të jetës. Prandaj, është thelbësore që studenti të jetë i përkushtuar për të mësuar gjatë gjithë jetës në Dizajn. Programi gjithashtu përfshin kurse të nevojshme për të ngritur aftësi personale dhe produktive të studentëve që mund të ndihmojnë studentët të transferojnë dhe kontekstualizojnë kompetencat e tyre në fusha të ndryshme të punës.

 

Programi Master në Dizajnin e Integruar te Avancuar do të ndihmojë në përgatitjen e studentëve me shumë shkathtësi esenciale të lartpërmendura për punësimin e ardhshëm dhe do të kontribuojë shumë në zvogëlimin e boshllëkut të madh të papunësisë në Kosovë. Më konkretisht, zbatimi i programit Master në Dizajnin e Integruar Avancuar ka për qellim përgatitjen akademike dhe praktike të studentëve ashtu që pas përfundimit të suksesshëm ata duhet të jenë të aftë të:

 

  • Aftësia për të zgjidhur problemet e dizajnit, duke përfshirë aftësitë e identifikimit të problemit, hulumtimit dhe mbledhjes së informacionit, analizës, gjenerimit të zgjidhjeve alternative, prototipit dhe testimit të përdoruesve dhe vlerësimit të rezultateve.
  • Aftësia për të përshkruar dhe për t’u përgjigjur klientëve dhe konteksteve që zgjidhjet e projektimit duhet të adresojnë, përfshirë njohjen e faktorëve fizikë, njohës, kulturorë dhe shoqërorë njerëzorë që formojnë vendimet e dizajnit.
  • Aftësia për të krijuar dhe zhvilluar një formë vizuale në përgjigje të problemeve të projektimit, duke përfshirë një kuptim të parimeve të organizimit / përbërjes vizive dhe aplikimit.
  • Një kuptim i mjeteve, teknologjive dhe materialeve, përfshirë rolet e tyre në krijimin, prodhimin dhe përdorimin e formave vizuale. Kjo përfshin si median tradicionale ashtu edhe atë dixhitale.
  • Njohuri funksionale të historisë së projektit, teorisë dhe kritikës, përfshirë një kuptim të ngjashmërive, dallimeve dhe marrëdhënieve midis specializimeve të ndryshme të dizajnit.
  • Një kuptim i praktikave më të përparuara të biznesit, përfshirë aftësinë për të organizuar projekte komplekse të dizajnimit dhe për të punuar në mënyrë produktive si një drejtues ekipi ose si anëtar i ekipit.
  • Përvojat që inkurajojnë familjaritetin me një larmi të gjerë të punës së projektimit në specializime dhe media të ndryshme.