Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Bashkëpunimi me industrinë vendore ka qenë një nga pikat e forta të UBT-së, ndërsa në të gjithë departamentet e UBT-së kanë krijuar partnerët e tyre në fokusin e tyre të studimit, ku Departmenti DI është përqendruar në sektorin e prodhimit duke përfshirë bankat. Gjithashtu, stafi mësimdhënës në DI përfshin një numër të konsiderueshëm të njerëzve me një prapavijë akademike, por që aktualisht punojnë në sektorë të industrisë. Brenda projekteve të Erasmus, UBT përfshin vazhdimisht palët e interesuara industriale në projekte të përbashkëta. UBT përfiton nga partneritete të forta me ekipet e projekteve ndërkombëtare për të aplikuar ndërkombëtarisht, përfshirë ato nga Anglia, Turqia, Finlanda, Holanda, Austria etj.