Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Bashkëpunimi me industrinë vendore është një nga pikat e forta të UBT-së. Të gjitha

departamentet e UBT-së kanë krijuar partneritete në fokusin e tyre të studimit, ku edhe departmenti i DI  dhe DIA është përqendruar në sektorin e industrive kreative, trnasmetitmit, prodhimit duke përfshirë fabrikat, studio e dizajnit grafik, studio e enterierit dhe dizajnit industrial, etj.

Gjithashtu, stafi mësimdhënës në DI përfshin një numër të konsiderueshëm të njerëzve me një prapavijë akademike, por që aktualisht punojnë në sektorë të industrisë. Brenda projekteve të Erasmus, UBT përfshin vazhdimisht palët e interesuara nga industria në projekte të përbashkëta. UBT përfiton nga partneritete të forta me ekipet e projekteve ndërkombëtare për të aplikuar ndërkombëtarisht, përfshirë ato nga Anglia, Turqia, Finlanda, Holanda, Austria etj.

Disa nga anëtarët e Bordit të Industrisë janë:

  • VERTIGO
  • AHU
  • PUNTEX
  • DINO GRAF-L
  • H&A FASHION
  • PEZULL
  • NTP HORMOQI
  • TOP REKLAMA
  • SHTYPSHKRONJA ‘DUKAGJINI’
  • U ARCHITECTS