Struktura e Programit

Programi ofron një qasje të balancuar ndaj Studimeve të Sigurisë, duke kombinuar llogaritë teorike me kontekstet më praktike të politikave te Sigurisë, ofron një qasje të balancuar në mes të konteksteve ndërkombëtare dhe kombëtare të politikave te Sigurisë dhe institucioneve, siguron një ekuilibër logjik midis sjelljes dhe kuptimeve institucionale në politikëbërjen e elementeve të sigurisë, dhe lejon hapësirë për një formë të arsyeshme ndërmjet politikës dhe doktrinave/strategjive te sigurisë. Ndërtimi i tillë i Programit është menduar për të siguruar një kuptim të përgjithshëm, të balancuar dhe të gjerë dhe të analizojë politikën, në mënyrë që të pajisë studentët me njohuri transferuese shkencore sigurisë/politike dhe aftësitë në përputhje me tregun kombëtar dhe ndërkombëtare.

 

Programi ofron një qasje të balancuar ndaj Studimeve të Sigurisë, duke kombinuar llogaritë teorike me kontekstet më praktike të politikave te Sigurisë, ofron një qasje të balancuar në mes të konteksteve ndërkombëtare dhe kombëtare të politikave te Sigurisë dhe institucioneve, siguron një ekuilibër logjik midis sjelljes dhe kuptimeve institucionale në politikëbërjen e elementeve të sigurisë, dhe lejon hapësirë për një formë të arsyeshme ndërmjet politikës dhe doktrinave/strategjive te sigurisë. Ndërtimi i tillë i Programit është menduar për të siguruar një kuptim të përgjithshëm, të balancuar dhe të gjerë dhe të analizojë politikën, në mënyrë që të pajisë studentët me njohuri transferuese shkencore sigurisë/politike dhe aftësitë në përputhje me tregun kombëtar dhe ndërkombëtare.

 

 

VITI 1
SEMESTER 1
Lënda ECTS
Studime të Sigurisë 5
Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare 5
Sociologji 4
Hyrje në Ligj 4
Gjuhë Angleze 4
Shkrim Akademik 4
Zgjedhore
Psikologji e Përgjithshme 4
Gjeopolitikë 4
SEMESTER 2
Lënda ECTS
Siguria dhe Strategjia Kombëtare 5
Ekonomia dhe Siguria 4
Siguria Njerëzore 4
Parimet e Menaxhimit të Sigurisë 5
Menaxhimi, Organizimi dhe Udhëheqja 4
Teknologji dhe Siguri 4
Zgjedhore
Hyrje në Statistikë 4
Produktivitet Personal me TI 4
Institucionet shtetërore dhe e drejta administrative 4
VITI 2
SEMESTER 3
Lënda ECTS
Siguri Ndërkombëtare 5
Menaxhimi i Krizave dhe Emergjencave Civile 5
Vazhdimësia dhe qëndrueshmëria e biznesit 4
Menaxhimi i Rrezikut dhe Paralajmërimi i Hershëm 4
Organizatat Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimi i Sigurisë 4
Bisedimet diplomatike për paqen dhe sigurinë 4
Zgjedhore:
E Drejta Ndërkombëtare dhe të Drejtat e  Njeriut 4
Teori mbi Paqen dhe Zgjidhjen e Konflikteve 4
Kriminologji dhe Penologji 4
SEMESTER 4
Lënda ECTS
Fatkeqësitë Kombëtare dhe Menaxhimi i Krizave 6
Menaxhimi i Sigurisë Operative 6
Inteligjenca dhe Counter -Inteligjencës 4
Armët e shkatërrimit në masë dhe mos-përhapjes 5
Studime Krahasuese në politkat e sigurisë 5
Zgjedhore:
Krimi i Organizuar Transnacional dhe Migracioni i Paligjshëm 4
Aktorët Jo-shtetërorë të Sigurisë 4
VITI 3 Specializimi: Siguri Kombëtare dhe Emergjencat Civile
SEMESTR 5
Lënda ECTS
Sistemet e Menaxhimit të Integruar 6
Rendi publik dhe rregulli i ligjit 4
Siguria e Infrastrukturës Kombëtare Kritike 4
Mbrojtja Kombëtare dhe Forcat e Armatosura 4
Parandalimi i Krimit Përmes Modelit Mjedisor (CPTED) 5
Simulim 4
Internship 3
SEMESTER 6
Lënda ECTS
Krimi i Organizuar dhe Terrorizmi 5
Udhëheqja në Sigurinë Publike dhe Menaxhimi i Krizave 5
Hyrje në Menaxhimin e Projekteve 4
Metodat e kërkimit 4
Tema e Diplomes 12
VITI 3 Specializimi: Siguria Kibernetike
SEMESTR 5
Lënda ECTS
Hyrje në Sigurinë Kibernetike 6
Teknologjia Moderne e Informacionit 4
Siguria e të dhënave dhe e Rrjetet Sociale 5
Siguria Kibernetike dhe Privatësia Individuale 4
Forenzika digjitale 4
Simulim 4
Internship 3
SEMESTER 6
Lënda ECTS
Hyrje në Operacionet e Mbrojtjes Kibernetike 5
Grupi i Kundërpërgjigjes ndaj Emergjencave të Komunitetit (CERT) dhe Grupi i
Kundërpërgjigjes ndaj Incidenteve të Lidhur me Sigurinë Kompjuterike (CSIRT)
5
Inteligjenca Artificiale dhe Siguria Ndërkombëtare 4
Metodat e Hulumtimit 4
Tema e Diplomes 12