Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Për t’u pranuar në këtë Program, studentët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 

a) të kenë kaluar me sukses Provimin Kombëtar të Maturës, ose një tjetër që është ekuivalent me të;

b) të zotërojnë njohuri dhe aftësi themelore të gjuhës angleze;

c) të shfaqin kapacitetet e tyre për t’u kyçur në karrierën e studimeve të sigurisë.