Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Përveç përfitimit nga ekspertiza jonë në të gjitha nivelet dhe qasjes shkencore, programi siguron se studentët janë pjesë e një serie të pasur aktivitetesh që mbështesin studentët për të plotësuar studimet e tyre konvencionale mësimore bazë.

Aktivitete të tilla përfshijnë:

 

a) Gjatë zhvillimit te këtij Programi, fakulteti fton rregullisht, ekspertët e politikave të sigurisë dhe / ose analistët e fushave të ndryshëm janë të ftuar të japin mendim e tyre në Studimet e Sigurisë të lidhura me çështje të veçanta, duke bërë studentët që të ndërtojnë mendimet dhe analiza të avancuara;

 

b) Një Konferencë hulumtuese vjetore të studentëve, ku studentët janë të mbështetur nga stafi akademik dhe nga ekspertët e politikave të hulumtimit të një çështjve të caktuara politike / dhe për të dalë me raporte analitike mbi gjendjen e rrethanave në një çështje të caktuar politike dhe të sigurisë;

 

c) Simulimi i aktiviteteve të caktuara politike institucionale, ku studentët angazhohen në problemet e politikës praktike dhe / çështjeve të politikës dhe të ofrojnë të drejta ose zgjidhje politike analitike që kanë për qëllim që të tejkalimin e problemeve të natyrës politike të sigurisë nacionale dhe ndërkmbëtare;

 

d) Programi është i organizuar nga stafi, ku secili student viziton dhe / ose janë të pozicionuar si praktikantë në kuadër të institucioneve të caktuara publike / private dhe kërkohet që të dalin me deklarata analitike mbi qështjet shtetërore brenda kontekstit të politikës.