Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Programi është ndërtuar për t’iu përgjigjur ofertës së caktuar dhe kërkesave drejtuar kësaj çështjeje, duke ofruar një produkt të balancuar edukative.

 

a) Programi i përgjigjet nevojave të tregut për ekspertë e sigurise të aftë për t’iu përgjigjur rritjes së tendencave institucionale të ndërtimit të Kosovës dhe për t’iu përgjigjur më mirë nevojave në rritje për profesionistë të kualifikuar në fushën e Sigurise Nacionale, Emergjencave Civile dhe Sigurise Kibernetike;

 

b) Programi ofron qasje të reja për kurset moderne të lidhura me Sigurine Politike/strategjine,sigurine njerzore, sigurine e informative te teknologjise informative diplomacinë, etj ne furnizimin me nevojat arsimore të tregut të Kosovës;

 

c) Programi trajton Politikën e Kosovës, specifikat e politikave në shumicën e kurseve të ofruara me këtë program, duke siguruar që studentët janë të pajisur me specifikat e Kosovës dhe aftësohen për tu angazhuar me reformat e nevojshme që do të trajtohen në kuadër të Sigurise Nacionale gjithëpërfirëse;

 

d) Programi bazohet mbi të dyja qasjet moderne teorike dhe politike të Sigurisë, duke ofruar një qasje të balancuar në studimin e sjelljes dhe listes se politikave në kontekstin Nacional dhe Ndërkombëtar;

 

e) Programi ofron përparësi të shumta krahasuese për sa i përket ndërtimit analitik dhe politika të hartimin e aftësive për studentët, në mënyrë që të përmbushë të arriturat e të mësuarit në këtë Program;

 

f) Programi siguron një rritje të qëndrueshme të njohurive dhe aftësive të studentëve nëpër vite, duke siguruar gjithashtu përpjekje të mjaftueshme multidisiplinare për të edukuar nxënësit në nëndiciplinat e Studimeve të Sigurisë;

 

g) Programi siguron një staf shumë kompetent në fushat e studimeve të sigurisë, në kontrast me të gjitha programet e tjera që ofrohen në Kosovë, gjithashtu duke gërshetuar balancën mes shkencëtarëve politikë të studimeve te sigurisë dhe praktikuesve të politikave të sigurisë.