Qëllimet dhe Objektivat

Objektivat kryesore të programit të studimit janë paraqitur si mëposhtë:

  •  Të zhvillojë aftësi dhe njohuri unike për menaxhimin efektiv dhe profesional të çështjeve ligjore, investimeve dhe transaksioneve të pasurive të patundshme duke u bërë shtytësit e ndryshimeve të industrisë;
  • Pajis studentët me aftësi interdisiplinare që mund të transferohen lehtësisht nga një sektor në tjetrin brenda industrisë së ndërtimit si një nga kontribuesit më të mëdhenj në rritjen e BPV-së, investimeve të huaja të drejtpërdrejta dhe punësimit në Republikën e Kosovës;
  •  Të aftësojë studentët të zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në një spektër disiplinash në fushën e ligjit të pasurive të patundshme, ekonomisë dhe financave të pasurive të patundshme, vlerësimin e pasurive të patundshme, regjistrimin e pasurive të patundshme dhe menaxhimin e infrastrukturës;
  •  Të aftësojë studentët të fitojnë njohuri dhe aftësi në hartimin dhe zbatimin e infrastrukturës komunale, energjetike dhe rrugore në projekte të ndryshme të zhvillimit të pasurive të paluajtshme;
  • Të aftësojë studentët që të kuptojnë faktorët kryesor determinues që ndikojnë në tregun dhe çmimin e paluajtshmërive si aspekti demografik, të ardhurat për kokë banori dhe normat e interesit;
  • Të aftësojë studentët të fitojnë njohuri në menaxhimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e objekteve;
  •  Të zhvillojë pasion te studentët për kërkime dhe inovacione në fushën e menaxhimit të pasurive të paluajtshme në mënyrë që ata të bëhen shtytësit e ndryshimeve të industrisë;