Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Programi Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (BA) ka një Bord Industrial të Programit, e cila e këshillon Kolegjin në rishikimin e programit, zhvillimin e planprogramit dhe definimin dhe rishikimin e rezultateve të mësimnxënies në pajtim me nevojat e tregut të punës dhe sektorit privat.

 

Bordi Industrial i Programit është:

 

  1. Gent Sejdiu, Drejtor i Kosovo Realty Group;
  2. Bajram Hoxha, Drejtor i firmës ndërtimore Hoxha Invest Group construction company;
  3. Shkëlzen Morina, Kryesues i Bordit Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Paluajtshmërive;
  4. Abaz Zeqiri, Drejtor i kompanisë ndërtimore NNP Liridoni;
  5. Arben Asllani, Drejtor i Intercapital;