Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

BORDI INDUSTRIAL I PROGRAMIT

 

Programi Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës (MA) ka Bord Industrial të Programit, i cili e këshillon Kolegjin në rishikimin e programit, zhvillimin e kurrikulës dhe definimin e rezultateve të mësimnxënies bazuar në nevojat e tregut të punës dhe sektorit privat, veçanërisht në fushën e qëndrueshmërisë dhe efiçiencës së energjisë në ndërtim, zhvillim të paluajtshmërive dhe vlerësim të paluajtshmërive;

 

Bordi Industrial i Programit:

  1. M.Sc. Halil JAhaj, Drejtor i kompanisë ndërtimore dhe infrastrukturoreAlfa-I;
  2. Gent Sejdiu, Drejtor i Kosovo Realty Group;
  3. Bajram Hoxha, Drejtor i firmës ndërtimore Hoxha Invest Group;
  4. Shkëlzen Morina, Kryesues i Bordit Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Paluajtshmërive;
  5. Lulzim Zyla, Partner menaxhues i kompanisë infrastrukture në energji ELEN;
  6. Fahrush Azemi, Drejtor i firmës arkitektonike AEK Kosova;

 

Procesverbali i takimeve të Bordit Industrial të Programit Master janë paraqitur mëposhtë:

– Procesverbali i takimit të Bordit Industrial të Programit Master Prill 2021;