Infrastruktura

Proceset e sigurimit të cilësisë në Kolegjin ESLG, në nivel të departamentit dhe programeve merren me të gjitha aspektet e planifikimit dhe implementimit të programeve, kështu që ato janë të dizajnuara për të përmirësuar cilësinë e shërbimit dhe implementimit të programeve, të cilat përfshijnë rishikimin e procedurave të cilësisë, qeverisjen, mësimdhënien dhe hulumtimin shkencor në program/departament, pranimin e studentëve, progresin dhe diplomimin e tyre, përzgjedhjen e stafit, rekrutimin dhe zhvillimin, shërbimet e mbështetjes së studentëve, infrastrukturën fizike dhe pajisjet, si dhe ndërgjegjësimin e publikut për misionin e programit.