Struktura e Programit

Nga gjithsej 180 ECTS të programit janë strukturar sipas pesë komponentëve, (1) 92 ECTS janë nga kurset mbi Kujdesin e Infermierisë  , (2) 34 ECTS nga shkencat mjekësore dhe natyrore, (3) 28 ECTS nga shkencat sociale dhe humane dhe, (4) 16 ECTS nga lëndët zgjedhore. Komponenti i infermierisë kontribon në zhvillimin e kompetencës së nevojshme tek studentët për të ushtruar profesionin e infermierisë tek pacientët në mënyre të pavarur, përgjegjës dhe të konsoluduar mirë, si dhe një infermieri në qendër qytetarët të bazuar në koncepte, teori dhe metoda të cilat i përshkruajnë, analizojnë si dhe i vlerësojnë problemet. Kursi i zhvillon kompetencat e studentët në përshkrimin, analizimin dhe vlerësimin e kushteve dhe opcioneve të trajtimeve brenda sistemit të shëndetësisë dhe  aspektit social. Gjithashtu, kursi zhvillon kompetencat e studentëve në aplikimin e teorive dhe metodave të infermierisë.

 

Kodi Lenda Sem ECTS
1 Bazat e Infermierise 1 1S,2S 12
2 Gjuhe Angleze 1 4
3 Biokimi dhe Biofizike 1 5
4 E Drejta dhe Etika ne Infermieri 1 3
5 Anatomi, Patologji, Fiziologji 1 1 3
6 Informatike Mjekesore 1 3
7 Farmakologji 2 3
8 Shendeti Publik 2 6
9 Anatomi, Patologji, Fiziologji 2 2 3
10 Dietetika dhe te Ushqyerit 2 4
11 Bazat e Infermierise 2 2 10
12 Foreign Language 2 (Gjuhe Gjermane) 2 4
12 Psikologji dhe Komunikim 3 3
13 Mikrobiologji/Parazitologji 3 3
14 Infermieri e Mjekesise Interne 3 10
15 Infermieri e Kirurgjise 3 10
16 Kujdesi Palliativ 3 4
17 Infermieri e Emergjencave 4 5
18 Infermieri e Shendetit Mendor 4 8
19 Infermieria e Kujdesit per te Moshuarit 4 8
20 Infermieri e Onkologjise 4 5
21 Zgjedhore 1 4 4
22 Infermieri e Femijeve 5 10
23 Infermieri e Gjinekologjise 5 10
24 Infermieri e Mjekesise Familjare 5 6
25 Zgjedhore 2 5 4
26 Menaxhment Shendetesor 6 4
27 Sociologjia e Shendetit 6 4
28 Mesimdhenie ne Infermieri 6 4
29 Statistike dhe Metoda Hulumtimi 6 4
30 Zgjedhore 3 6 4
31 Tema e Diplomes 6 10