Pranimi në Studime, Kriteret dhe Afatet

Për tu regjistruar në Fakultetin e Infermierisë, kandidati duhet ti ketë këto dokumentacione :

  • Provimi e dhënë nga matura shtetërore
  • Diploma dhe dëftesat e Shkollës së Mesme
  • Çertifikatë mbi gjendjen shëndetësore të kandidatit

Krieteri për tu regjistruar është :

  • Suksesi i shkelqyshem i kandatit
  • Poenat e fituar nga testi i matures shtetërore.

Per tu pranuar ne program studentet duhet te kene (a) kaluar maturen shteteore me orientim te shkolles se mesme ne fizike, kimi, biologji dhe gjuhe angleze. Studentet duhet te jene me te vjeter se 17 vjet