Qëllimet dhe Objektivat

Qëllimi i këtij programi është të ofrojë një plan mësimor ndërdisiplinor për studimin e integruar të dizajnit përgjatë nevojave të shoqërisë kosovare. I diplomuari nga ky program studimor do të fitojë të gjitha njohuritë dhe kompetencat në art dhe dizajn, struktura, materiale, teknologji informative dhe shkenca shoqërore. Përmes këtij programi, studentët do të fitojnë në një bazë profesionale efikase dhe cilësore shkencore. Kjo përfshin zhvillimin e aftësive kreative të problemeve kryesore, zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik dhe të punës në grup, të domosdoshme për punën e dizajnimit në profesion.

 

Studimet ne Bachelor në Dizajn të Integruar fokusohen në inovacionin dhe integrimin në art dhe dizajn, me premisën se argumentimi i dizajnit është një agjent për ndryshime shoqërore. Ndërtuar rreth një sekuence unike të një bashkëpunimi të bazuar në projekte, programi i pajis studentët për të krijuar dhe eksploruar rrugë të reja në art dhe dizajn teksa i adreson sfidat e sotme sociale dhe mjedisore. Të diplomuarit nga ky program janë të përgatitur për të hyrë në një shumëllojshmëri të karrierave të dizajnimit ose të ndjekin studime të avancuara të dizajnit.

 

Të diplomuarit nga programi Dizajn i Integruar gjejnë rrugë karriere në një gamë të gjerë të industrive kreative, jo vetëm në studio të dizajnimit dhe projektimit, por edhe në fusha tjera siç janë: Televizion, Muze, galeri arti, Revista, mesimdhenie, projekte individuale dhe grupore, dhe jo vetëm.

Kurrikula integron disiplina të shumëfishta përmes një qasjeje ndërdisiplinore që synon futjen e një rendi të orientuar drejt procesit. Studentët kanë mundësi të eksplorojnë çështjet sociale duke ndërtuar kapacitete për të nxjerrë lidhje përmes dizajnit. Kurrikula përfshin arsimin në parimet themelore të organizimit vizual dhe dizajnit të komunikimit së bashku me punën më të avancuar në kërkimin dhe zhvillimin e udhëhequr nga dizajni. Dizajnimi nëpërmes integrimit të teknologjisë së informacionit dhe inxhinierisë mekanike ka për qëllim t’i njoftojë studentët me mjete dhe platforma shtesë për dizajn.

 

Studentët zhvillojnë shkathtësi vizuale duke filluar në lëndët e vitit të parë; pastaj ato të vitit të dytë të cilat fokusohen në forcimin e aftësive të studentëve në hartimin e web-it, tingullit, videove dhe komunikimit në dy dimensione, kryesisht duke përdorur programet relevante të Adobe Creative Suite si WordPress, Adobe Premiere dhe aplikacione të ndryshme të rekomanduara. Aftësitë e mendimit kritik dhe shkrimit janë zhvilluar përmes komponentëve të arteve liberale në kurrikulë, dhe përforcohen nëpërmes studiove kryesore. Pothuajse të gjitha këto lëndë përfshijnë pjesën teorike (si p.sh. deklarata të projektit) si pjesë e punës së kërkuar për vlerësim të studentëve. Studentëve u kërkohet shpesh që të paraqesin idetë dhe argumentet e tyre para kolegëve, profesorëve, mysafirëve nga industria, duke u dhënë atyre mundësinë për të përmirësuar prezentimin verbal, fjalimin dhe foljen në publik, si dhe trajtimin e kritikave dhe debateve në kontekstin e avancimit të një argumenti.

 

 

Pas përfundimit me sukses të programit, studenti do të jetë në gjendje:

 

-Të fitoj aftësi për të zgjidhur problemet e dizajnit, duke përfshirë aftësitë e identifikimit të problemeve, hulumtimin dhe grumbullimin e informacionit, analizën, gjenerimin e zgjidhjeve alternative, krijimin e prototipit, si dhe vlerësimin e rezultateve;
-Të fitoj aftësi për të përshkruar dhe për t’iu përgjigjur klientëve dhe konteksteve që zgjedhja e dizajnit përkatës duhet të adresojë, duke përfshirë njohjen e faktorëve njerëzorë fizikë, njohës, kulturorë dhe socialë që formësojnë vendimet e dizajnimit;
-Aftësia për të krijuar dhe zhvilluar vizualisht përgjigjen e problemeve të dizajnit, duke përfshirë një kuptim të parimeve të organizimit / përbërjes vizuale dhe aplikimit;
-Një njohje e mjeteve, teknologjive dhe materialeve, duke përfshirë rolet e tyre në krijimin, prodhimin dhe përdorimin e formave vizuale. Kjo përfshin mediat tradicionale dhe digjitale;
-Njohuri funksionale për historinë, teorinë dhe kritikën e dizajnit, duke përfshirë një kuptim të ngjashmërive, dallimeve dhe marrëdhënieve midis specializimeve të ndryshme të dizajnit;
-Njohja e praktikave themelore të biznesit, duke përfshirë aftësinë për të organizuar projekte dizajnimi dhe për të punuar produktivisht si individ apo edhe anëtar i një ekipi;
-Përvojat që inkurajojnë familjarizmin me një larmi të madhe të punës së dizajnit në specializime dhe mediume të ndryshme;

-Të jetë në gjendje të krijojë argumente kritike, hipoteza, koncepte dhe të dhëna në marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e çështjeve të dizajnimit në mënyrë kreative;
-Merrni pjesë në planifikimin, hartimin dhe zbatimin e projekteve;
-Të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive, të kontribuojnë dhe të përshtaten me ekipet ndër-disiplinore në industri;
-Të jetë në gjendje të zbatojë njohuritë dhe aftësitë e fituara në zhvillimin e mëtejshëm profesional dhe akademik;
-Të angazhoheni në hulumtimin në dizajn, duke përdorur metodologjitë sasiore dhe cilësore, primare dhe sekondare;
-Të jeni të përkushtuar ndaj të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe të përshtateni me teknologjinë dhe metodat e punës në Dizajn të Integruar;
-Të njiheni me etikën e dizajnimit dhe me rregullat nënligjore;