Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Tregu i punës i Kosovës dhe Anketa e Fuqisë Punëtore, nuk specifikojnë dhe përcaktojnë drejtpërdrejt kërkesën për profesionistë të Dizajnit të Integruar. Megjithatë, një analizë më e afërt ndihmon në dallimin e një tendence në rritje e sipër në ekonominë e Kosovës; përparësi konkurruese në dizajnin dhe prodhimin e produktit, lëkurës dhe këpucëve, dizajnit dhe prodhimit të mobiljeve dhe tekstileve. Bazuar në një studim të kohëve të fundit të kërkesës për të diplomuarit e arsimit të lartë në sektorët e ekonomisë dhe aftësive (EC / LSE, 2015) në Ballkanin Perëndimor dhe në Kosovë, zonat ku të diplomuarit e mundshëm pritet të angazhohen kanë treguar tendenca dinamike të rritjes. Kompanitë me bazë në Kosovë kanë përdorur gjithnjë e më shumë avantazhin e tyre konkurrues në punën e lirë dhe afërsinë me Bashkimin Evropian për të krijuar një industri të zhvilluar të tekstilit, dizajnin e pajisjeve, dizajnin e mobiljeve, dizajnimin e aksesorëve  dhe dizajnin e komunikimit nëpërmjet ‘outsourcing’.

 

Programi plotëson kërkesën për trajnim të shprehur nga produkti i konsumit dhe industria e komponentëve ndërmjetës, praktikat profesionale të dizajnit të produkteve, shpërndarja dhe shitja dhe dizajni i grafikës kompjuterike. Të diplomuarit hyjnë në sistemin profesional me aftësi operative dhe aftësi për të punuar në një ekip dhe për të interpretuar dhe dhënë indikacione operacionale të projektit dhe përkthimin e tyre në kushtet ekonomike dhe të modelimit për të hyrë në prodhim. Studentët pritet të kenë aftësitë e nevojshme për të ndihmuar në fazën e kërkimit dhe zhvillimit të konceptit me aftësinë për të kuptuar kërkesat e përdoruesve, dinamikën sociale dhe të konsumatorit, gjuhën formale dhe filozofinë e korporatave. Të diplomuarit pritet të punojnë në fusha të ndryshme: dizajnimi i produkteve industriale, teknikë për zhvillimin e modeleve fizike dhe virtuale të produkteve, kërkime për pajisje dhe produkte, asistent i zhvillimit të koncepteve, asistentë të shitjes dhe shpërndarjes dhe asistente grafike.

 

UBT në anën tjetër përdor një kuadër tregues për të vlerësuar kërkesën për profesionistët në sektorët ekonomikë. Korniza e indikatorëve përbëhet nga: (1) sektorët e aftësive që punësojnë shumicën e profesionistëve (për të dalluar të gjithë punëtorët në sektor), (2) përqindjen e shpërndarjes së profesionistëve në të gjithë sektorët ekonomikë (ISCO) dhe (3) tendencën e krijimit të vendeve të punës në dekadën e kaluar për sektorin përkatës ekonomik (NACE). Sipas Anketës së Fuqisë Punëtore të Kosovës (2015), sektorët ekonomikë me pjesën më të madhe të punësimit dhe krijimit të vendeve të punës janë tregtia, prodhimi dhe ndërtimi. Përshtatja ndaj kërkesave në ndryshim zakonisht bazohet në njohuritë e përdorura për projektet e dizajnit të integruar në një treg të begatë vendor dhe ndërkombëtar.

 

Kosova është pozicionuar në mënyrë unike për të shfrytëzuar përparësinë e saj konkurruese në dizajnin grafik, dizajnin e produkteve të konsumit, dizajnin e enterierit. Avantazhi konkurrues i ndërtuar mbi fuqinë punëtore të lirë mund të pozicionojë profesionistët dhe kompanitë e këtij sektori në drejtim të të ardhurave më të mira, punësimit dhe mirëqenies sociale të përgjithshme. Prandaj, rritja e njohurive vendore dhe zhvillimi janë çelësi për të fituar dhe tejkaluar konkurrencën. Bazuar në treguesin e krijimit të vendeve të punës, zonat e destinacionit për të diplomuarit e mundshëm: ndërtimi (dizajn i brendshëm), prodhimi (tekstili dhe dizajni i lëkurës) komunikimi në dizajn, janë disa nga sektorët më dinamik të rritjes së vendeve të punës.

 

UBT ka një rrjet të gjerë të bashkëpunimeve me institucione dhe rrjet të industrisë për t’i mundësuar studentëve vendosjen në treg të punës. Programi në vetvete ka tërhequr si studentët ashtu edhe personat e angazhuar tashmë në tregun e punës dhe zgjedhja e studimit duket se është orientuar kryesisht në procesin e përmirësimit të aftësive. Programi thekson rëndësinë e punës praktike si në aspektin e pjesës së orëve të dedikuara për përvojën praktike laboratorike dhe fokusin e saj në një tezë dhe aplikim të bazuar në industri.

 

Programi përfshin një komponent Capstone / Thesis që synon të promovojë dhe të gjenerojë hulumtime, njohuri dhe projekte relevante për industrinë.

Për të plotësuar kuotën praktikë/teori, UBT ka laboratorët e pajisur me teknologji dhe makineri të nevojshme  për t’u mundësuar studentëve një theks më të madh në komponentin praktik. Për më tepër, institucioni ka tërhequr praktikuesit e industrisë për të ligjëruar në institucion si një mjet për të përforcuar njohuritë e nxënësve në zhvillimet më të fundit në industri.

 

Lidhjet tona dhe partneritetet me biznesin dhe industrinë jo vetëm që rrisin përvojën e të nxënit të studentëve tanë, por gjithashtu japin një kontribut jetik në zhvillimin e tyre të suksesshëm. Ngjarjet e rregullta të ndërlidhjes me industrinë përfshijnë ligjërata mysafirësh, prezentime dhe punëtori, projekte grupore të fokusuara në industri të sponzorizuar nga kompania , dhe ngjarjet vjetore të prezentimit të projekteve për studentët e vitit të fundit. Këto u mundësojnë studentëve të zhvillojnë kontakte me kompanitë dhe të shfrytëzojnë mundësitë e bashkëpunimeve dhe punësimit.

 

  • BINNI
  • USAID
  • DOKUFEST
  • AUTOSTRADA BIENNALE
  • SOLID
  • TERMOKISS