Qëllimet dhe Objektivat

Në UBT, rezultatet e të nxënit të secilit program janë në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe me Kornizën për Kualifikime të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë.

Objektivat e programit janë:

 • Aftësi analitike për të mbledhur dhe analizuar të dhëna bazuar në problemet dhe mundësitë e biznesit, funksionet dhe metodologjitë kryesore të biznesit
 • Kompetencat bazë në fushën e studimit dhe kërkimit.
 • Mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve analitike dhe punë e pavarur kërkimore.

Rezultatet e pritura të të nxënit të programit:

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij programi Bachelor në Administrim Biznesi, kandidati do të jetë në gjendje të:

 • Të demonstrojë njohuri mbi parimet në administrimin e biznesit
 • Demonstron një aftësi për të integruar konceptet e fushave kryesore të biznesit.
 • Demonstron njohuri themelore në kontabilitet, ekonomi, financa, menaxhim dhe marketing në zbatimin e koncepteve dhe teorive.
 • Demonstron aftësi efektive në komunikimin me shkrim dhe me gojë duke përdorur teknologjitë e duhura.
 • Demonstron vetëdije për rëndësinë e kërkesave etike të aktiviteteve të biznesit.
 • Merr pjesë në hartimin e planeve financiare, operative dhe/ose të biznesit për organizatat
 • Zhvillon ide biznesi dhe krijoni një plan biznesi
 • Të demonstrojë aftësi për të kryer kërkime metodologjike, dytësore në çështjet e biznesit, të cilat mund të lidhen me biznesin e përgjithshëm ose me një funksion specifik biznesi, që kërkon njohje me një sërë të dhënash, burime kërkimore dhe metodologji të përshtatshme.
 • Zhvillon, organizon dhe merr pjesë aktive në bashkëpunimin ndërdisiplinor dhe drejtoni grupet e punës