Aktivitetet

Realizimi

 

Fakulteti Media dhe Komunikim realizon programin e studimeve trevjeçare në Campusin në Prishtinë. Në kuadër të studimeve përfshihen leksionet, ushtrimet, intership, ligjëratat tematike, vizitat industriale, forumet, debatet, e konferencat shkencore

 

Ngjarjet

 

UBT për studentë organizon ngjarje të ndryshme brenda javës, duke nisur nga ligjëratat tematike, forumet, debatet, konferencat, etj.. Në fakultetin Media dhe Komunikim për çdo javë organizohen ngjarje të ndryshme, duke ftuar njerëz nga bizneset, industria, e shkenca, të cilët shpjegojnë përvojat e tyre para studentëve të UBT-së.