Bordi i Industrisë

Fakulteti Inxhineria e Energjisë dhe Menaxhment ka lidhur MARRËVESHJE E MIRËKUPTIMIT me:

  • Kosovo Energy Corporation j.s.c (KEK),
  • Transmission, System and Market Operator j.s.c (KOSTT)

Marrëveshje e mirëkuptimit, është lidhur me qëllim të ngritjes së nivelit të bashkëpunimit në mes të UBT dhe Industrive të lartëcekura., me pikësynim që përmes përvojës praktike të edukimit të përkrahet ngritja e nivelit edukativ dhe profesional të rinjve kosovarë, përkrahja në krijimin e një ambienti më të volitshëm ekonomik, si dhe përkrahja dhe përgatitja e studentëve për tregun e punës UBT dhe Industrit e lartëcekura, lidhin Memorandum të Mirëkuptimit dhe pajtohen të zhvillojnë bashkëpunim për interesa të përbashkëta të asistojnë, promovojnë, përkrahin dhe të ngritin nivelin e bashkëpunimit reciprok, në funksion të zhvillimit të përgjithshëm edukativ, social dhe ekonomik, pajtohen që për nevojat e tyre të shkëmbejnë ekspertët dhe përvojat e tyre në fushat e caktuara ekonomike si dhe kur është e mundshme studentët e lëmive inxhinierisë elektrike pranë UBT të kryejnë praktikën në Industrit e lartëcekura, të cilat do të mundësojë
kryerjen e praktikës e studentëve të UBT të studimeve me inxhinierisë elektrike, ndërkaq studentët e UBT janë të gatshëm të përfshihen në Panaire dhe evente tjera të cilat organizohen nga Industritë.