Aktivitetet

Fakulteti inxhineria e Energjisë, gjatë gjithë vitit akademik ka një numër të konsiderueshëm të aktiviteteve, akademike, shkencore, educative, sociale! Ndër aktivitetet të cilat ja vlenë të theksohen janë:

 

 • Kosovo Energy Corporation j.s.c (KEK),
 • Transmission, System and Market Operator j.s.c (KOSTT)

UBT Konferenca:

 • Konferencat vjetore shkencore ndërkombëtare të secilës shkollë UBT
 • Organizatori / Organizatori i Konferencave Ndërkombëtare: 9.5 – ISTC – SWIIS, etj,
 • Konferenca Ndërkombëtare e IFAC për Stabilitetin, Teknologjinë dhe Kulturën Ndërkombëtare TECIS 2016 – (www.tecis2016.ubt-uni.net)
 • Ditët profesionale vjetore: Cilësia, Projekti, Media, Siguria etj.
 • Universiteti Veror UBT (në vit) / Akademitë verore- Shkollat – (www.sa.ubt-uni.net)
 • UBT Konferenca Studentore Verore dhe Dimërore (në vit)
 • Konferenca Ndërkombëtare UBT 2018 – (www.conferences.ubt-uni.net/2019/)
  • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri Kompjuterike
  • Menaxhimi, Biznesi dhe Ekonomia
  • Mekatronika, Inxhinieria e Sistemit dhe Robotika
  • Inxhinieria e Energjisë
  • Sistemet e Informacionit
  • Arkitekturë – Planifikimi Hapësinor
  • Inxhinieria civile, Infrastruktura dhe Mjedisi
  • Juridik
  • Shkenca politike
  • Gazetari, Media dhe Komunikimi
  • Shkencat ushqimore dhe teknologjia
  • Shkencat Mjekësore, Kimike dhe Farmaceutike
  • Dizajn i Integruar
  • Shkencat psikologjike
  • Arsimi dhe zhvillimiKonferenca Verore e Studentëve

 

Shkolla Verore:

Shfrytëzimi pa dallim i burimeve energjetike të planetit ka çuar sot në një formë të pakontrollueshme të ndryshimit të klimës, me pasoja negative për njeriun dhe mjedisin. Në një përpjekje për të frenuar këtë situatë, kursimet e energjisë si në sektorin e ndërtimit ashtu edhe në sektorët e tjerë të veprimtarisë (industria, transporti, etj.) Janë një objektiv parësor dhe një komponent i domosdoshëm për çdo politikë moderne të energjisë. Të gjitha kurset synojnë të japin ndërgjegjësimin e nxënësve për tendencat e fundit në energji, si dhe teknologjinë diellore dhe fotovoltaike, si dhe aftësinë për të modeluar dhe zbatuar njohuritë teorike në aplikacionet reale të sistemit, nëpërmjet analizave tekniko-ekonomike.

Kurset synojnë t’u ofrojnë studentëve njohuri për:

– Si të reduktohet ndotja e ajrit, si të zvogëlohet varësia nga qymyri, lëndët djegëse fosile dhe bërthamore, si të fillohet, të dizajnohet dhe të ndërtohet një sistem i ripërtërishëm i energjisë.
– parimet themelore dhe llojet e ndryshme të paneleve PV.
– një pasqyrë në teorinë pas qelizave diellore organike dhe tri zonave kryesore kërkimore brenda fushës, materialet, stabilitetin dhe përpunimin.
– Procesi i projektimit për disa sisteme të plotë të pavarura PV.
– teoria e modelimit dhe simulimit dhe gjithashtu një pasqyrë e softuerit profesional dhe të lirë të dedikuar për energjinë diellore.
– dizajnimin, modelimin, simulimin dhe paraqitjen e PVS nëpërmjet një analize shkencore tekniko-ekonomike.

 

Me një interes të shtuar në tema të tjera specifike Organike Foto-Voltaic Systems, UBT International Summer Academy 2019 ofron pesë tema të veçanta:

– Energjia dhe Burimet
– Teknologjitë fotovoltaike
– Organike & Perovksites Fotovoltaikë (OPV & PPV)
– Aplikacionet e sistemit fotovoltaik
– Modelimi dhe Simulimi në Inxhinierinë e Energjisë
– Studimet e rasteve dhe analiza tekniko-ekonomike e sistemeve fotovoltaike

 

Duke u bazuar në tema, është e qartë se Akademia është zhvilluar për ata që kanë interes për Energjinë Diellore dhe aplikimet e saj. Për më tepër, programi është projektuar për ata që synojnë të ndjekin një karrierë akademike ose profesionale në lidhje me teknologjinë fotovoltaike. Ky kurs synon të pajisë studentët ose të diplomuarit, teknikët si dhe investitorët të cilët dëshirojnë të marrin një hyrje të plotë në teknologjitë organike PV. Përveç pjesës teorike, seminarja është ideale për të gjithë ata që tashmë punojnë në këtë fushë dhe kanë nevojë të thellojnë njohuritë e tyre për Fotovoltaikët Organikë. Shkolla verore për këtë arsye bashkon pjesëmarrësit nga një gamë e gjerë e sfondeve profesionale dhe akademike.
Bashkohuni në Akademinë Verore të UBT 2019 për të rritur kompetencat duke kombinuar praktikën dhe njohuritë që do t’ju ndihmojnë në karrierën tuaj të ardhshme.

 

• Vizita e Studentëve ne Industrit

• Ligjeratat Tematike

• Workshop