Menaxhimi i Mekatronikës

 

 

Emërtimi i programit Master Mekatronikë dhe Menaxhment
Lokcionet e programit Prishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 2 vite,  120 ECTS
Lloji i realizimit Orar të plotë, paradite dhe pasdite
Partnerët në implementim UBT, IFAC, Industria
Kualifikimi dhe diploma Master Mekatronikë dhe Menaxhment me specializim në:

 

·         Menaxhim të Mekatronikës

·         Dizajn i Produkteve Industriale

·         Inxhinieri e Procesit të Prodhimit dhe Teknologjisë

Destinacioni pas studimeve i studentëve 1.       Industri Prodhuese dhe përpunuese – material, teknologji ushqimit, druri;

2.       Agrobiznes;

3.       Mirëmbajtje e automjeteve;

4.       Telekomunikacion;

5.       Mjekësi dhe përkujdesje shëndetësore;

6.       Aueronautikë;

7.       Byro Projektuese.

Detaje tjera
 

·         Mundësi ndërveprimi më akdemikë ndërkombëtarë/vendorë dhe profesionistë nga industria;

·         Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian;

·         UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus+;

·         Programi është i harmonizuar me rregullat ndërkombëtare të IFAC, IEEE;

·         Njohje e mësimit paraprak dhe certifikim nga IPMA, CISCO, Comptia, SAP;

·         Biblioteka më e madhe e Makatronikës në Kosovë;

·         Staf vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuar në universitete më të mira botërore;

·         Start-up: Mundësi start-up biznesor në UBT Business Incubator;

·         Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA;

·         Sistem Online të studimeve (Moodle);

·         Orare fleksibile paradite dhe pasdite, në grupe të vogla;

·         Laboratorët dhe puna praktike (Internship) në industri dhe laboratorët digjitalë, mekanikë, elektronikë dhe të materialeve në UBT’

·         Vizita studimore në Kosovë dhe jashtë vendit;

·         Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar;

·         Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës dhe angazhim i studentëve në zgjidhje të problemeve të industrisë.