Infrastruktura

Fakulteti i Mekatronikës dhe Menaxhment ka një laborator i cili përfshinë të gjitha pajisjet e nevojshme për punë laboratorike.

Laboratori i Mekatronikës përfshinë:

(1) Një sistem fleksibil të prodhimit – i ndarë në sektorë të ndryshëm të përbërë nga sistemet për trajtimin, shpërndarjen, testimin, klasifikimin e pjesëve të ndryshme dhe sistemin e transferimit të paletës.

Sistemi është projektuar për hulumtim në trajtimin e teknologjisë, grumbullimit,  logjistikë, programimit PLC, elektro-pneumatike, teknologjive të sensorëve, matjeve analoge, kontrollit të pozicionit, komunikimit I / O, motorëve AC dhe konvertimin e  frekuencave.

(2) Sistemi i laboratorit për bazat e pneumatikës dhe elektropneumatikës –  përbëhet prej një cilindri të vetëm dhe me veprimtari të dyfishtë, valë elektromagnetike, trekëndëshat e qarkut elektrik, sipërfaqet e afërsisë, sensorë presioni dhe valvulat.

(3) Sistemi i laboratorit për PLC – përbëhet nga struktura ose njësia e  parë e CPU, zgjerimi analog, sektori përgjegjës i temperaturës, softueri i simulimit, bordi i njësisë për marrjen e të dhënave,

(4) Robotika për qëllime arsimore – përfshin robotë industrialë dhe sistemin e robotëve për gara në futboll. Gjithashtu, laboratori është i pajisur me dy robotë Humaniod. Përveç kësaj, laboratori përfshinë mjete të tjera të domosdoshme për të kryer praktikën.

5) Laboratori i Mekatronikës është i pajisur me dy CNC dhe me paisje të ndryshme për punë të dizajnit mekanik.

6) Në kuadër të laboratorit të mekatronikës është edhe sektori i elektronikës.