Lista e lëndëve me kredi

 

Semester I: 30 ECTS ECTS
1 Inxhinieria Elektrike dhe Elektronike e Avancuar 6
2 Modelimi dhe Dizajnimi Kompleks i Softuer-it 5
3 Komunikimi Industrial dhe Automatik 5
4 Shkencat e avancuara të Materialeve dhe Inxhinieri 5
5 Menaxhimi dhe Kultura e Organizatës 4
6 Modelimi dhe Simulimi për Mekatronikë të Avancuar 5
Semesteri II: 30 ECTS  
7 Sistemet e Avancuara Mekatronike 5
8 Dizajni dhe Inxhinieria e Kontrollit të Avancuar 5
9 Robotikë dhe Sistemet e Automatizuara 4
10 Inxhinieria e Sistemeve Komplekse 4
11 Mikro-Mekatronikë 4
12 Procesim Digjital i Sinjaleve 4
13 Dizajnimi i Sistemeve “Embeded” 4
Semesteri III: 30 ECTS  
Metodat e Kërkimit 5
Menaxhimi i Operacioneve dhe i Projekteve 5
Koncentrimi I: Menaxhimi i Mekatronikës 20
Inxhinieri, Ekonomi dhe Menaxhim
Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit
Analiza e Vendimmarrjes
Menaxhimi i Marketingut
Koncentrimi II: Dizajni i Produkteve Industriale 20
Zhvillimi i Produkteve dhe Menaxhim
CAD dhe Analiza Kompjutacionale Strukturore
Optimizimi i Dizajneve
Dizajnimi i Prodhimeve i Avancuar
Koncentrimi III: Inxhinieria dhe Teknologjia e Procesit të Prodhimit 20
Inxhinieria e Proceseve
Makina dhe Dinamika e Sistemit
Dizajni Avancuar i Prodhimit
CAD dhe Analiza Kompjutacionale Strukturore
Semester IV: 30 ECTS  
Projekt Praktik/Laboratorik 6
Tema e Diplomës 24