Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Kriteret e programit për pranim janë si më poshtë:

-Studentët që kanë përfunduar nivelin bachelor në Mekatronikë, Elektroteknikë/Elektronikë, Inxhineri Mekanike;

-Studentët që kanë përfunduar nivelin bachelor në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri;

-Studentët që kanë përfunduar nivelin bachelor në Sisteme të Informacionit

-Studentët që kanë përfunduar nivelin bachelor në fushën Biznes dhe Administratë janë në gjendje të kompletojnë disa kurse parapërgatitore të mekatronikës (Matematikë, Hyrje në Mekatronikë, Mekanikë, Bazat e Elektroteknikës dhe Elektronikës, Shkenca Kompjuterike).