Struktura e Programit

Programi Master në Drejtësi, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë është hartuar me një orientim në nevojat e tregut të punës, mundësitë që do të ofrojnë, ndërdisiplinimin unik të lëndëve, kombinimin e mësimit teorik, në institucionin më inovativ arsimor në Kosovë, me njohuri praktike që mund të përmirësojnë karrierën në kërkime, politikat e krimeve kompjuterike dhe situatat praktike.

 

Gjithashtu, struktura e këtij programi master është në përputhje me kërkesat e procesit të Bolonjës për krahasueshmëri dhe përputhshmëri ndërkombëtare. Bazuar në këto kritere, programi është i krahasueshëm me programet e tjera master të Institucioneve Evropiane të Arsimit të Lartë.

 

Përmbajtja e kurrikulës është modeluar dhe ndërtuar në bazë të praktikave të mira nga Universiteti i Maastricht, LLM Ligji dhe Ligjore Ligjore, Universiteti i Leiden, LLM Ligji dhe Krimet e Kompjuterave dhe Universiteti i Staffordshire, MSc Digital Forensics.

 

Një tjetër element i rëndësishëm, i cili është marrë në konsideratë, është të ofrojë njohuri dhe të fitojë aftësi, të cilat mund të transferohen. Shkathtësitë e transferueshme janë aftësia për të formuluar argumente, për të përmbledhur informacion në lidhje me një çështje në mënyrë korrekte, për të artikuluar dhe paraqitur argumentet me shkrim dhe për të ndërmarrë hulumtime nga burime të ndryshme dhe për t’i përpunuar ato për objektiva të ndryshme.

 

 

Kohëzgjatja e rregullt e programit është për një vit dhe ndahet në dy semestra. Studentët duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Pjesës së punës aktive (leksione dhe seminare) i është dhënë gjithashtu një rëndësi e spikatur rreth 25%.

 

Pas përfundimit të suksesshëm të të gjitha kurseve dhe dorëzimit të projektit kërkimor me shkrim studenti merr diplomë nga UBT, nga institucioni që është vlerësuar me 5 yje të ekselencës, dhe nga institucioni i cili është partner i mbi 500 universiteteve botërore.

 

 

Semestri I – 30 ECTS Ngarkesa mësimore
Nr Tipi Lënda L E ECTS
1 C E drejta për krime kompjuterike 3 2 6
2 C Kriminologjia e avancuar dhe Penologjia 3 1 6
3 C Kriminalistika Alikative dhe Forenzika 2 2 5
4 C Aspektet ligjore të sigurisë së informacionit 2 1 4
5 C Analiza e Forenzikës Digjitale 2 1 5
6 C Metodat e Hulumtimit Ligjor 2 2 4
Semestri II – 30 ECTS Ngarkesa mësimore
7 C Proceduarat Kriminalistike per Krimet Kibernetike 3 1 5
8 C Krimet dhe Siguria Kibernetike 2 1 3
9 C Rrjetat dhe Telekomunikacioni i Forenzikes 2 1 4
10 C Psikologjia e Forenzikes 2 1 3
11 C Tema 15