Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Pas përfundimit të këtij programi dhe kërkesave në secilën nga lëndët, studenti do të fitojë:

 • Aftësi për të bërë një analizë sistematike të njohurive mbi ligjin, kriminologjinë kompjuterike dhe forenzikën, të arritura në fusha të veçanta, duke përfshirë edhe fondacionet dhe praktikën profesionale, forenzikën dixhitale;
 • Shkathtësi për të analizuar parimet thelbësore dhe praktikat e krimeve të kompjuterit dhe forenzikës dixhitale, si dhe hulumtimeve aktuale, standardeve, proceseve, parimeve të cilësisë dhe teknologjive më të përshtatshme softuerike, për të mbështetur hetimin dhe procedurën ligjore në krimet e kompjuterike;
 • Aftësi për të aplikuar njohuritë e marra nga hulumtimi dhe praktika në procedurën ligjore të hetimit të krimeve kompjuterike, duke përfshirë mbështetjen e duhur softuerike të procesit;
 • Njohuri të avancuara mbi kornizën profesionale, ligjore, sociale dhe etike të krimeve në internet dhe kombëtare, sigurinë e informacionit, administrimin e informacionit dhe procedurën ligjore;
 • Njohuri të përparuara mbi boshllëqet e njohurive të tanishme dhe të shfrytëzojnë aftësitë kërkimore, për të kryer hulumtime në çështje të pazgjidhura.
 • Aftësi për të interpretuar dhe sintetizuar arsyetimin e rregullave juridike, si pjesë e një sistemi ligjor dhe e zbaton atë në një sërë çështjesh reale.
 • Aftësia për të bërë prezantime profesionale me shkrim dhe me gojë bazuar në aftësitë për të hyrë në burimet kryesore dhe për të mbledhur informacion;
 • Aftësia për të punuar në ekip dhe për të komunikuar në mënyrë efektive gojarisht dhe me shkrim në lidhje me çështjet ligjore;
 • Aftësia për të pasur vlerësim për nevojën për të qenë nxënës gjatë gjithë jetës;
 • Aftësia për të njohur një kod profesional të etikës dhe rregulloreve të privatësisë.

 

Bazuar në qëllimin e përshkruar më sipër të programit, institucioni krijon kushte për njohuri, shkathtësi dhe rezultate të matshme, të cilat pasqyrojnë kërkesat e tregut, ndikimet lokale dhe ndërkombëtare në shkencat juridike.

 

Më në fund, në përputhje me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve, programi i propozuar master i përgjigjet nivelit 7 të KKK-së.

 

Vlerësimi i testeve, detyrave dhe projekteve të studentëve ndihmohet nga përdorimi i matricave ose mjeteve të tjera për të siguruar që rreziku i planifikuar i fushave të rezultateve të mësimit të studentëve të adresohet. Marrëveshjet bëhen brenda institucionit për trajnimin e stafit mësimdhënës në teorinë dhe praktikën e vlerësimit të studentëve.

 

Programi siguron lidhjen midis teorisë dhe praktikës. Pra, shumica e programeve të diplomuar të mësuara në UBT studentët do t’u kërkohet të ndërmarrin punë praktike dhe / ose laboratorike.

 

Qëllimet e punës praktike ndryshojnë por zakonisht përfshijnë:

 • Zhvillimi i aftësive dhe teknikave praktike nëprmjet aplikimit të njohurive teorike;
 • Të mësuarit të përdorimit të pajisjeve.
 • Hartimi i konkluzioneve dhe aftësive vlerësuese.
 • Zhvillimi i aftësive profesionale – p.sh. puna në ekip, prezantimi i gjetjeve, etj.