Struktura e Programit

Përmbajtja e procesit arsimor

Programi është katër semestra dhe zgjatë dy vite. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Semestrat e parë dhe të dytë ofrojnë një kuptim të avancuar dhe lëndë në teknologjitë e Smart Grid, energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë. Në semestrin e tretë studentët zgjedhin nga njëra prej përqendrimeve: (1) Tregu i Energjisë Elektrike dhe Energjisë, (2) Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi. Semestri i katërt është i rezervuar për tezën (30 ECTS).

 

 VITI I PARE: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
Orë në javë
Nr.LlojiLëndetLEECTS 
1CBurimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE)215
2CSistemi i Transmisionit dhe Shpërndarjes / Menaxhimi i Inxhinierisë205
3CTestimi i ndërlidhjes dhe kom./ politikat publike225
4CTeknologjia e rrjetave te mencura205
5CElektronika e energjisë në rrjetet e mencura225
6CMenaxhimi i Energjisë325
 SEMESTER 2 :  30 ECTS
Ore ne jave
Nr.LlojiLëndetLEECTS 
1CKontrolli inteligjent në rrjetet e mencura225
2CTeknologjitë e ruajtjes së energjisë225
3CTeknika të avancuara të optimizimit në sistemet e energjisë225
4CDizajnimin dhe menaxhimin i sistemeve komplekse/ modelimi i sistemeve215
5CEfiçenca e avancuar e energjisë5
6CProjekti i Aplikuar5
 VITI II: 60 ECTS

SEMESTRI 3:  30 ECTS

Në semestrin e tretë studentët zgjedhin një nga specializimet më posht:

ASpecializimi 1: Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
1CIntegrimi i sistemit të energjisë së rinovueshme (RES) në rrjetet e mencura215
2CAnaliza e avancuar e rrjetit të energjisë125
3CTregu i energjisë125
4CSiguria e rrjetit215
5CTelemetering dhe telekontrolli5
6CTeknologjia Microgrid5
BSpecializimi 2: Inxhinieria e Qëndrueshme e Energjisë dhe Mjedisit
1CEnergjia dhe Mjedisit205
2CGjenerimi i qëndrueshëm i energjisë215
3CAuditimi i Energjisë205
4CSisteme të kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë215
5CSistemet e Energjisë Diellore për Ndërtesat dhe Qytetet5
6CMenaxhimi dhe Ruajtja e Karbonit5
 SEMESTRI 4 :  30 ECTS
Ore ne jave
Nr.LlojiLëndetLEECTSLigjëruesi
1CTema e Masterit2230