Struktura e Programit

Përmbajtja e procesit arsimor

Programi është katër semestra dhe zgjatë dy vite. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Semestrat e parë dhe të dytë ofrojnë një kuptim të avancuar dhe lëndë në teknologjitë e Smart Grid, energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë. Në semestrin e tretë studentët zgjedhin nga njëra prej përqendrimeve: (1) Tregu i Energjisë Elektrike dhe Energjisë, (2) Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi. Semestri i katërt është i rezervuar për tezën (30 ECTS).

 

 VITI I PARE: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
Orë në javë
Nr. Lloji Lëndet L E ECTS  
1 C Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE) 2 1 5
2 C Sistemi i Transmisionit dhe Shpërndarjes / Menaxhimi i Inxhinierisë 2 0 5
3 C Testimi i ndërlidhjes dhe kom./ politikat publike 2 2 5
4 C Teknologjia e rrjetave te mencura 2 0 5
5 C Elektronika e energjisë në rrjetet e mencura 2 2 5
6 C Menaxhimi i Energjisë 3 2 5
 SEMESTER 2 :  30 ECTS
Ore ne jave
Nr. Lloji Lëndet L E ECTS  
1 C Kontrolli inteligjent në rrjetet e mencura 2 2 5
2 C Teknologjitë e ruajtjes së energjisë 2 2 5
3 C Teknika të avancuara të optimizimit në sistemet e energjisë 2 2 5
4 C Dizajnimin dhe menaxhimin i sistemeve komplekse/ modelimi i sistemeve 2 1 5
5 C Efiçenca e avancuar e energjisë 5
6 C Projekti i Aplikuar 5
 VITI II: 60 ECTS

SEMESTRI 3:  30 ECTS

Në semestrin e tretë studentët zgjedhin një nga specializimet më posht:

A Specializimi 1: Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
1 C Integrimi i sistemit të energjisë së rinovueshme (RES) në rrjetet e mencura 2 1 5
2 C Analiza e avancuar e rrjetit të energjisë 1 2 5
3 C Tregu i energjisë 1 2 5
4 C Siguria e rrjetit 2 1 5
5 C Telemetering dhe telekontrolli 5
6 C Teknologjia Microgrid 5
B Specializimi 2: Inxhinieria e Qëndrueshme e Energjisë dhe Mjedisit
1 C Energjia dhe Mjedisit 2 0 5
2 C Gjenerimi i qëndrueshëm i energjisë 2 1 5
3 C Auditimi i Energjisë 2 0 5
4 C Sisteme të kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë 2 1 5
5 C Sistemet e Energjisë Diellore për Ndërtesat dhe Qytetet 5
6 C Menaxhimi dhe Ruajtja e Karbonit 5
 SEMESTRI 4 :  30 ECTS
Ore ne jave
Nr. Lloji Lëndet L E ECTS Ligjëruesi
1 C Tema e Masterit 2 2 30