Struktura e Programit

Programi është i ndarë në tri module të kursit dhe modulin e një teze master. Studentët duhet të përfundojnë me sukses numrin minimal të krediteve për secilin modul. Po ashtu, ndjekja e një praktike tetëjavëshe në një firmë ose institucion juridik, korporatë, zyra qeveritare ose organizatë tjetër është gjithashtu pjesë e programit. Me miratimin e programit LLM, përvoja mund të zëvendësohet, vetëm në raste të jashtëzakonshme, me kursin shtesë ose një letër shtesë të kërkimit.

 

VITI PARË: 60 ECTS

SEMESTER  1:30 ECTS
Oret javore
No Type Lenda L P ECTS Ligjeruesi
1 C E Drejta Biznesore Ndërkombëtare 2 1 6
2 C E Drejta dhe Institucionet e BE-së 3 1 6
3 C E Drejta e Konkurrencës Ndërkombëtare dhe Evropiane 3 1 4
4 C E Drejta Evropiane e Tregut të Brendshëm 3 1 4
5 C E Drejta Tatimore Ndërkombëtare dhe Evropiane 3 1 6
6 C Metodat e Hulumtimit Juridik 2 1 4
SEMESTER 2
No Type Subject L U ECTS Lecturer
7 C E Drejta e Patentës Ndërkombëtare dhe Evropiane 2 1 3
8 C E Drejta e E-Komercit Ndërkombëtar dhe Evropian 2 1 4
9 O Zgjedhore:

  • E Drejta Bankare dhe Financiare e BE-së
  • E Drejta e Punës së BE-së
  • E Drejta e OBT-së
  • Qeverisja Ndërkombëtare e Korporatave
2 1 3
10 C Disertacioni 20