Struktura e Programit

Programi është i ndarë në tri module të kursit dhe modulin e një teze master. Studentët duhet të përfundojnë me sukses numrin minimal të krediteve për secilin modul. Po ashtu, ndjekja e një praktike tetëjavëshe në një firmë ose institucion juridik, korporatë, zyra qeveritare ose organizatë tjetër është gjithashtu pjesë e programit. Me miratimin e programit LLM, përvoja mund të zëvendësohet, vetëm në raste të jashtëzakonshme, me kursin shtesë ose një letër shtesë të kërkimit.

 

VITI PARË: 60 ECTS

SEMESTER  1:30 ECTS
Oret javore
NoType LendaLPECTSLigjeruesi
1CE Drejta Biznesore Ndërkombëtare216
2CE Drejta dhe Institucionet e BE-së316
3CE Drejta e Konkurrencës Ndërkombëtare dhe Evropiane314
4CE Drejta Evropiane e Tregut të Brendshëm314
5CE Drejta Tatimore Ndërkombëtare dhe Evropiane316
6CMetodat e Hulumtimit Juridik214
SEMESTER 2
NoTypeSubjectLUECTSLecturer
7CE Drejta e Patentës Ndërkombëtare dhe Evropiane213
8CE Drejta e E-Komercit Ndërkombëtar dhe Evropian214
9OZgjedhore:

  • E Drejta Bankare dhe Financiare e BE-së
  • E Drejta e Punës së BE-së
  • E Drejta e OBT-së
  • Qeverisja Ndërkombëtare e Korporatave
213
10CDisertacioni20