Qëllimet dhe Objektivat

Programi Master në Biokimi ka për qëllim të kontribuojë në arsimin e lartë duke e pasur teknologjinë e arsimit të biokimisë dhe duke kultivuar një mjedis të kërkimit shkencor dhe shërbim ndaj komunitetit.

Qëllime dhe Objektivat:

Përmirësimi i Cilësis së Arsimit:

 • Ofrimi i një kurrikule të përditësuar dhe të harmonizuar me praktikat më të mira evropiane në fushën e Biokimisë.
 • Sigurimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së vlerësuar përmes partneriteteve ndërkombëtare dhe të njohurive të perspektivave globale dhe lokale.

Zhvillimi i Kapaciteteve Kërkimore:

 • Përmbushja e qëllimit për punë kërkimore në projekte kërkimore dhe zhvillimore.
 • Zbatimi i një kërkimi të përbashkët në projektin e partnerëve ndërkombëtarë.
 • Pjesëmarrja aktive në forume dhe simpoziume kërkimore për të ndarë dhe promovuar rezultatet e kërkimit.

 

Shërbimi ndaj Komunitetit:

 • Ofrimi i ekspertizës dhe asistencës teknike për shkollat publike dhe private në fushën e ekspertizës dhe biokimisë.
 • Pjesëmarrja në formësimin e zhvillimit të saj në bashkëpunim me politika relevante.

Përgatitja e Diplomuar për Karrierën:

 • Pajisja e të diplomuarve me njohuri dhe aftësi për të kryer rolin e stafit të biokimisë në mjedisin e shëndetësisë, komunitetin ose sektorin industrial.
 • Mundësimi i biokimistëve për t’u kujdesur dhe për të punuar në mjedisin industrial me sukses.
 • Zhvillimi i aftësive për të marrë vendime komplekse në lidhje me kujdesin shëndetësor dhe për të udhëhequr në fushën e tyre.

Ndërgjegjësimi për Ruajtjen e Vlerave Profesionale:

 • Inkurajimi i studentëve për të gjetur informacione dhe të dhëna shkencore dhe klinike me integritet dhe profesionalizëm.
 • Ndihma në lidhje me një qëndrim të përafërt ndaj ruajtjes së vlerave profesionale dhe të punës në biokimi.
 • Ky program synon që të formoj biokimistë të cilët do të kenë ndikim në fushën e tyre të praktikës dhe të bëjnë përparime në industri me anë të njohurive të tyre nga fusha kërkimore e Biokimisë.