Infrastruktura

UBT ka një infrastrukturë moderne e cila përbëhet nga shumë kampuse dhe objekte të tjera, të cilat ofrojnë hapësirën e nevojshme për studim dhe hulumtim. UBT ka një bibliotekë mjaft të shkathët me literaturë nga fusha të ndryshme studimi dhe më gjerë. UBT gjithashtu u ofron studentëve të saj akses të plotë në bibliotekat dhe platformat elektronike akademike si J-store, EBSO, UBT Koha, Sage Journals, të cilat u ofrojnë studentëve dhe stafit mundësinë për të qenë të përditësuar me zhvillimet e fundit në lidhje me çështjet akademike.

UBT ka zhvilluar një platformë unike për vendin tonë siç është Qendra e Njohurive, e cila përveçse i shërben studentëve, i shërben edhe komunitetit dhe palëve të tjera të interesit për publikimin, ruajtjen dhe menaxhimin e punimeve shkencore dhe projekteve të tjera që zhvillohen brenda komunitetit akademik. stafit dhe studentëve në përgjithësi.

Gjithashtu, këto ambiente janë mjaft të nevojshme për stafin në aspektin administrativ dhe nxisin ndërlidhjen mes studentëve dhe akademisë.

  • UBT posedon dhe jep me qira laboratorë, me pajisje adekuate për të gjitha disiplinat e detyrueshme brenda kurrikulës, kudo ku planprogrami analitik përfshin aktivitete të tilla.
  • UBT zhvillon softuer adekuat për disiplinat e studimit të përfshira në kurrikulë, me licencë përdorimi.
  • Biblioteka e UBT-së është e pajisur me salla leximi, salla pune në grupe dhe me librari të saj sipas disiplinave të përfshira në kurrikulë.