Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Pranimi i studentëve rregullohet me Rregulloren e Këshillit të Fakultetit për Pranimin. Të gjithë aplikantët brenda kuotave të regjistrimit për studentët e rregullt, të cilët kanë përfunduar programin BSc në biokimi dhe fushat relevante, kanë të drejtë të regjistrohen në   universitet për marrjen e titullit akademik Master i Shkencave në Biokimi. Pranimi në studim bëhet në bazë të thirrjes publike. Bazuar në rezultatet e arsimimit të mëparshëm, përvojës dhe njohurive të gjuhës angleze, komisioni krijon një listë rangimi që përcakton se cilët kandidatë kanë të drejtë të regjistrohen për titullin Master i Shkencave në Biokimi.